Etter at kranskipet Uglen i slutten av november løftet bort tårnene gjenstår nå riving av vegbanen på Sømsiden. Etter at vegbanen er fjernet kan søndre fundament for stålbrua på Søm bygges.

Nå er også arbeidene med breddeutvidelse av den nye Varoddbrua startet opp igjen og i løpet av desember vil hele den nye brua ha full bredde. Deretter vil arbeider med kantdrager på sørsiden av brua gjøres ferdig.

Hvis været i desember tillater det vil gang- og sykkelbrua som krysser over E18 på Varodden få kantstein, membran og asfalt. Det vil også bli arbeidet med midtdeler og rekkverk på selve E18 på Varodden siden. Støyskjerming av boliger på Søm vil også pågå i desember.

Støyende arbeider

Det er ikke planlagt støyende arbeider utover vanlig arbeidstid i desember. Riving av resterende vegbane til den gamle Varoddbrua på Sømsiden er støyende, men foregår på dagtid. 

Nattarbeider

Det er foreløpig ikke planlagt nattarbeider i desember.

Trafikkomlegginger

Torsvikveien og Sømsveien med tilhørende gang- og sykkelveg er midlertidig stengt på grunn av riving av gamle Varoddbruas vegbane på Sømsiden. Disse er planlagt åpnet igjen i midten av desember.

Vestgående E18 må legges om på Varodden-siden mens det jobbes med ferdigstillelse av rekkverk i dette området. Det er mulighet for at dette kan skje i løpet av desember og i så fall vi vi informere om det på prosjektets Facebookside.

Det kan også bli aktuelt med redusert fremkommelighet på E18 på nattestid.