Formålet med planen er bedre framkommelighet og tryggere ferdsel for gående og syklende og for kollektivtrafikk. Hovedgrep er å bygge gang-/sykkelveg og fortau, og å utbedre bussholdeplasser.

Les mer om planforslaget her

Velkommen til informasjonsmøte mandag 2. september kl. 18 i Harstad rådhus, kantina. 

I møtet vil vi først informere om planforslaget og svare på spørsmål. Deretter blir det anledning til å møte oss separat hvis det er ønskelig å ta opp ting som berører deg som grunneier.

Velkommen!