Gang- og sykkelvei Kilevoldveien – Vardeveien

På vestsiden skal vi bygge ny gang- og sykkelvei langs rv. 22 fra Kilevoldveien til Vardeveien. Den blir tilknyttet det eksisterende sykkelveinettet mellom Sarpsborg og Fredrikstad.

Vi har startet arbeidet med nytt overvannsystem på strekningen. Nytt overvannsystem skal kobles på eksisterende system ved Kilevoldveien.

Arbeidet medfører nedsatt hastighet på rv. 22 fra februar 2021.

Midlertidige rundkjøringer

I mars starter arbeidet med å bygge en midlertidig rundkjøring ved av- og påkjøringsrampen fra E6 i retning nordover. Da blir det anleggsvirksomhet og nedsatt hastighet på rampene, men vi forventer ingen større trafikkproblemer. 

På rv. 22 bygger vi også en midlertidig rundkjøring vest for eksisterende rundkjøring. I mai skal veien legges om her, og det blir nytt kjøremønster for trafikken på rv. 22.

Det vil bli manuell dirigering under arbeidet med rundkjøringer. Det blir også en del anleggstrafikk i området. 

Ny skolevei på Årum fra 29. mars

I mars begynner også arbeidet ved Gråvollen undergang. Stenging av undergangen er utsatt fra 26. mars til mandag morgen 29. mars i påskeuka. Da legges skoleveien til Årum skole om via Sundløkkaveien og Kilevoldveien. 

Statens vegvesen forlenger fortauet i Sundløkkaveien og etablerer opphøyde fotgjengeroverganger i krysset. 

Asfaltering og etablering av ny belysning vil først skje 8. og 9. april. I disse dagene er det spesielt viktig at barna følger skilting og ledegjerder i krysset. Statens vegvesen vil ha folk ute og hjelpe til dersom noe er uklart denne første uka etter påske.  

I oktober 2021 åpner vi en ny undergang. 

 

 

Bussholdeplass Sundløkka E6 fjernet 12. mars

Bussholdeplassen Sundløkka E6 på rv. 22 ble fjernet 12. mars 2021. Nærmeste bussholdeplass for reisende til Sarpsborg er Billett på østsiden av rundkjøringen. I retning Fredrikstad er det laget en midlertidig bussholdeplass i krysset Kilevoldveien.  

Vi beklager ulempene dette medfører for de reisende. 

Når prosjektet rv. 22 Årum Bru blir ferdig sommeren 2022, kommer det ny bussholdeplass.

Pendlerparkeringen stengt

Innfartsparkeringen på Årum ble stengt fra 15. mars 2021 til sommeren 2022. Den erstattes av en ny og større innfartsparkering som tas i bruk når prosjektet er ferdigstilt.

Alternative parkeringsplasser er:

  • E6 Solbergtårnet
  • E6 Lekvoldkrysset