Anleggsarbeidet ved Årum bru har startet

— Statens vegvesen skal bygge ny parallell bru på riksvei 22 i Fredrikstad. Nå bygges ny gang- og sykkelvei og midlertidig rundkjøring på Årum.

Informasjonsmøte om reguleringsplan for Årum bru i Fredrikstad

— Det skal bygges en ekstra bru på riksvei 111 over E6 på Årum. Samtidig blir det ny gang- og sykkelvei og to fotgjengerunderganger i dette området. Kom på informasjonsmøtet 7. februar for å få vite mer om planen nå mens den er på høring.

Reguleringsplan for riksveg 111 Årum bru til offentlig ettersyn

— Formålet med planen er å bedre framkommeligheten for kollektivtrafikk på rv. 111 ved Årum, legge til rette for gående og syklende i området og sikre god trafikkavvikling i kryss og ramper for å unngå tilbakeblokkering på E6.

Grunnundersøkelser på riksveg 111 ved Årum

— Det skal gjøres grunnboringer på riksveg 111 ved Årumkrysset fra natt til tirsdag 26. september. Det blir manuell dirigering av trafikken mens arbeidene pågår.