Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Prosjektet gir både økt trafikksikkerhet, bedre fremkommelighet og en grønnere reisehverdag for alle.

I dag var det offisiell åpning av den nye parallell-brua på Årum i Fredrikstad. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og ordfører Siri Martinsen holdt taler sammen med prosjektleder Edgar Barsjø. Årum bru er det siste store prosjektet i fase 1 av Bypakke Nedre Glomma.

– Dette prosjektet gjør trafikken sikrere for alle, både for tungtrafikken på E6, for trafikken på riksvei 22, for de myke trafikantene og ikke minst for skolebarna. Vi er jo alle kjent med køproblemene som har vært her i mange år, og nå får også kollektivtrafikken mellom Sarpsborg og Fredrikstad bedre fremkommelighet. Gratulerer med et flott prosjekt, sa Jon-Ivar Nygård i åpningstalen sin. 

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland fortsatte med å si at hun er stolt over å se hva vi har fått til sammen her i Fredrikstad. 

– Interregionalt samarbeid er veldig viktig for å få til gode infrastrukturprosjekter, og jeg er glad for at Nedre Glommaregioenen nå forsetter samarbeidet i bypakken og også er et av de ni byområdene i Norge der det er aktuelt å inngå en byvekstavtale med staten.

Samferdselsministeren åpnet Årum bru
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård åpnet Årum bru, flankert av Fredrikstadordfører Siri Martinsen til venstre og Sarpsborgordfører Sindre Martinsen-Evje til høyre. Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland holder saksen klar. Foto: Håkon Aurlien

Et lite kinderegg av positive effekter

I tillegg til å øke trafikksikkerheten på E6, har gående og syklende fått en tryggere vei, og bussene har fått bedre framkommelighet.

Dette er noen av de av positive effektene:

  • Raskere og bedre forbindelse for gående syklende
  • Økt kapasitet for bussene på riksvei 22
  • Flere parkeringsplasser når man skal ta bussen videre
  • Elevene på Årum skole får en kortere og tryggere skolevei
  • Trafikksikkerheten på E6 øker
  • Forutsigbarheten for blant annet næringstransporten øker
  • Terrengtilpasning og nye grøntområder

Bedrer trafikksikkerheten på E6

– Årum bru går over E6, og effekten for trafikksikkerheten på Norges viktigste veiforbindelse mot utlandet er stor. I dag er det et problem at køen fra riksvei 22 forplanter seg ned til E6, slik at farlige situasjoner oppstår. Nå sikrer vi god trafikkavvikling i kryss og ramper for å unngå kø på E6, sier prosjektleder Edgar Barsjø.

Prosjektet omfatter ny bru på riksvei 22 over E6 parallelt med eksisterende bru, ny rundkjøring og ny gang- og sykkelvei som slynger seg under på- og avkjøringsrampene fra E6. Den nye gang- og sykkelveien knyttes direkte sammen med det eksisterende sykkelveinettet mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Nye underganger sikrer krysningsstedene under riksveien i vest og rampene i øst.

På østsida av E6 er det bygget et nytt «park and ride»-anlegg med økt parkeringskapasitet. Hele kryssområdet har fått ny veibelysning. Alle gamle armaturer er skiftet ut med nye LED-armaturer og alle stolper på gamleveien er flyttet og gjenbrukt.

Store grøntområder med busker og trær

Det nye kryssområdet er preget av store grøntområder. Det er plantet totalt 110 trær og 5500 busker av ulike slag. Til sammen er det snakk om ca 35 000 kvadratmeter med grøntområder.

– Vi startet arbeidet med terrengtilpassing og beplantning i april, forteller Edgar Barsjø. På de store grøntarealene på hver side av E6 er det plantet 50 – 60 nye trær, og i skråningene inn mot undergangene er det etablert nye felt med trær og busker som bjørkebladspirea og japanspirea.

I øst følger nye trær den nye gang- og sykkelveien, noe som gir en god opplevelse for de som sykler og går. Der er en variasjon av bjørk, sommereik, søtkirsebær, ullungrogn og noen grantrær.

– Vi har også bevart de eksisterende bøketrærne i vest og tilpasset beplantingen med nye trær som furu, gran og bjørk. I den nye store rundkjøringen er det plantet Flikkranstopp.

Gjenbruk av masser og stein

– Vi har valgt å bruke de stedlige jordmassene blandet med ny jord for plante- og trefelt. Jorden var av god kvalitet. Så langt som mulig har vi brukt den jorden, sier Barsjø.

Det er gjenbrukt smågatestein i øyer og rabatter, i tillegg er det også hentet inn stein til plastring under brua fra tidligere veiprosjekter i området. Det er også gjenbrukt lysmaster, rekkverk og heller der dette har vært hensiktsmessig.

Samferdselsminister på en benk i grøntområdet
Fra venstre Siri Martinsen, Jon-Ivar Nygård, vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og Sindre Martinsen-Evje på en benk i grøntområdet. Foto: Håkon Aurlien

Rv. 22 Årum bru | Statens vegvesen

Aktuelt for fylke(r): Oslo, Viken