Statens vegvesen startet våren 2017 arbeidet med reguleringsplanen - som gjelder utvidelse av riksveg 22 fra to til fire felt - på strekningen mellom Hafslund skole og Dondern i Sarpsborg kommune.

Vi håper å kunne legge planen ut til offentlig høring rundt årsskiftet 2019–2020, med endelig vedtak i mai-juni 2020. Byggestart kan tidligst bli i 2022,

Utvidelsen av riksveg 22 skal gi plass til kollektivfelt i begge kjøreretninger og anlegg for fotgjengere og syklister på begge sider av Hafslunds gate. Det skal bli lettere å krysse riksvegen for gående og syklende.

I tillegg skal det planlegges kollektivfelt og anlegg for fotgjengere og syklister i retning Sarpsborg sentrum langs riksveg 22 (Isevegen) fra Rådhusvegen til Dondern.

Langs fylkesveg 118 (Skjebergvegen) skal det vurderes tiltak for de som går og sykler, og det skal vurderes om det er behov for kollektivfelt inn mot rundkjøringen på Dondern.

Målet er å legge et forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn mot slutten av 2019.