Strekningen ligger på riksveg 22 i Rakkestad kommune, ved Tranga/Trangåsen. På vestsiden av vegen er det en bratt skråning ned mot jernbanesporet som ligger tett på. Her ligger vegen delvis på tørrmur av stein, delvis støttet opp på skråfjell. På østsiden ligger en fjellskjæring så tett på vegen at det i dag ikke finnes grøft for drensvann eller snøopplag.

Tilstanden til støttemurene er usikre, og det er da valgt å trekke vegen lengre inn mot øst ved å sprenge fjell. Dette vil gi en bedre linjeføring, bedre avstand mot jernbanen, god drenering av vegen og mulighet for snøopplag på begge sider. Trafikksikkerheten vil bedres betraktelig.

Statens vegvesen jobber nå med byggeplanen. Dette er området som ble varslet ved oppstart i mars 2018:

Planområdet rv.111 Tranga