Statistikk over vegtrafikkulykker med personskade og andre ulykker med større materielle skader startet i 1939.

Meldeplikten til politiet for ulykker som ikke hadde ført til personskade, ble i 1957 stort sett opphevet, og fra 1964 ble bare ulykker med ”ikke uvesentlig” personskade tatt med i statistikken.

Dette medfører at spesielt de mindre alvorlige ulykkene/skadene, er underrepresentert i skadetallene. Skjemaet som politiet skulle fylle ut, ble til dels sterkt endret i 1954 og 1964. Fra 1977 ble skjemaet fullstendig revidert på nytt og ble gjort felles for politiet, Statistisk sentralbyrå (SSB) og vegmyndighetene. Ulykkene som registreres av SSB utgjør nå om lag 9000 ulykker årlig, mens tall fra sykehusene viser at det skades over 40 000 personer som følge av en vegtrafikkulykke årlig.

Vegtrafikkulykker med personskader – Statistisk sentralbyrå

Internasjonal statistikk

OECD/ITF: International Traffic Safety Data and Analysis Group (IRTAD)

Det finns flere steder der en kan finne internasjonal statistikk over vegtrafikkulykker. Den mest omfattende databasen er OECD database – IRTAD (International Traffic Safety Data and Analysis Group)

Der finnes opplysninger om drepte i vegtrafikken fordelt etter ferdselsformål, aldersgruppe, antall innbygger og kjøretøytype for omlag 25 land, for en del fra 1970.

EU: Ulykkesstatistikk (CARE)

I EU finnes databasen CARE som inneholder opplysninger over politirapporterte personskadeulykker med personskade i de respektive medlemslands offisielle register. Her kan en også finne opplysninger over drepte og drepte pr. 100 000 innbyggere. Fra og med 1991 finnes det statistikk for EU -15 og EU -25.

USA: Research and innovative Technology Administration (RITA)

Research and Innovative Technology Administration (RITA) koordinerer U.S. Department of Transportation's (DOT) forskningsprogrammer. Hensikten er å legge til rette for tverrfaglig kunnskap innenfor forskjellige teknologifelt. Her finnes muligheter til å søke i mange forskjellige databaser innenfor trafikksikkerhet, jernbane, fly, intelligente transportsystemer (ITS) med mer.

Definisjon av skadegrad

Skadegrad blir oppdelt i drept, meget alvorlig skadd, alvorlig skadd og lettere skadd.

Som drepte regnes alle som dør innen 30 dager etter ulykkesdato av skader påført i ulykken.

Meget alvorlig skadde er personer med skader av en slik art at personens liv en tid er truet eller har skader som fører til varig og alvorlig mén.

Alvorlig skadde regnes personer med større, men ikke livstruende skader.

Lettere skadde er personer med mindre brudd, skrammer osv. som ikke trenger sykehusinnlegging.