Ulykkesanalysering i Statens vegvesen ved dødsulykker i vegtrafikken i Norge.

Bildecollage som viser trafikkulykke og illustrerer Statens vegvesens arbeid med dybdeanalyser av dødsulykker.
Nasjonal ulykkesanalysegruppe analyserer alle dødsulykker i vegtrafikken i Norge og utarbeider årsrapporter som oppsummerer de viktigste funnene. Illustrasjon: Knut Hovde

Statens vegvesen startet i 2005 et arbeid med dybdeanalyser av samtlige dødsulykker, for å få mer informasjon om årsakssammenhenger ved ulykker enn det vi hittil har hatt tilgjengelig.

Frem til 2019 hadde Statens vegvesen en ulykkesanalysegruppe (UAG) i hver region til dette formålet. Fra 1 januar 2019 er det opprettet en nasjonal ulykkesanalysegruppe som analyserer alle dødsulykker i vegtrafikken i Norge. Med bakgrunn analysene utarbeides det årsrapporter som oppsummerer de viktigste funnene. Under finner du årsrapportene for dette arbeidet.

Hensikt og formål med ulykkesanalysene til Statens vegvesen skiller seg fra politiets etterforskning. Politiet etterforsker med formål å finne ut om noen har handlet i strid med regelverket eller for øvrig kan klandres for ulykken. Statens vegvesens ulykkesanalyser forsøker å finne fram til forhold som kan ha vært medvirkende til at ulykken skjedde, og at den fikk et så alvorlig utfall, uten tanke på om det ligger noe juridisk ansvar knyttet til disse forholdene. Det er viktig at ulykkesanalyserapporten leses med denne forståelsen som utgangspunkt.

Informasjon til personer som kan være registrert i en ulykkesanalyserapport

Alle skadde personer i en dødsulykke registreres i en ulykkesanalyserapport, i tillegg til avdøde personer. Statens vegvesen har ikke kjennskap til identiteten til de registrerte. Normalt registrerer vi kjønn, skadegrad og alder på de involverte i en ulykke. Vi får denne informasjonen fra politiet.

Pårørende er ikke registrert hos oss. Men er du pårørende kan du søke om å få innsyn i en ulykkesanalyserapport om din nærmeste. Send oss en epost hvor du opplyser om hvilken ulykke det dreier seg om, dato og tid for ulykken. Skriv også hvilket forhold du hadde til avdøde. For å sikre oss at vi gir ut informasjon til rette vedkommende, bekrefter vi pårørendeforholdet med politiet. Vi sender deretter ulykkesanalyserapporten rekommandert til din folkeregistrerte adresse. Dette for å sikre oss at informasjon ikke kommer på avveie.

Hvis du ønsker å vite hva som kan være registrert om deg i en ulykkesanalyserapport, tar du kontakt med oss via . Skriv hva henvendelsen gjelder, når og hvor ulykken skjedde så tar vi kontakt tilbake.

Etter personopplysningslovens § 2 (Lovdata) er man registrert dersom opplysninger eller vurderinger direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson. Statens vegvesen er behandlingsansvarlig etter personopplysningloven § 20, og skal informere om hvilke opplysninger som samles inn om den registrerte og gi informasjon så snart opplysningene er innhentet. Statens vegvesen har fått konsesjon fra Datatilsynet for å behandle personopplysninger i forbindelse med våre ulykkesanalyser.

Innsyn i en ulykkesanalyserapport

Hvis du ønsker innsyn i en ulykkesanalyserapport kan du sende en henvendelse til . Der skriver du dato for når ulykken skjedde og hvor den skjedde. Hvis du er pårørende i saken opplyser du også om dette.

Dybdeanalyser av dødsulykker i trafikken på landsbasis

Dybdeanalyser av dødsulykker i trafikken i Region øst 2005–2017

Dybdeanalyser av dødsulykker i trafikken i Region sør 2005–2018

Dybdeanalyser av dødsulykker i trafikken i Region vest 2005–2018

Dybdeanalyser av dødsulykker i trafikken i Region midt 2010–2018

Dybdeanalyser av dødsulykker i trafikken i Region nord 2005–2018

Ulykkesdata