En temaanalyse er en trafikksikkerhetsanalyse av bestemte ulykkestyper.

En eksempel på trafikksikkerhetsanalyse kan være dødsulykker knyttet til for eksempel bruk av sykkel. Både fakta og medvirkende faktorer knyttet til ulykkestypen og dens skadeomfang belyses. For å unngå sannsynligheten for at funn i en temaanalyse er et resultat av tilfeldigheter, er det viktig at man belyser et høyt nok antall ulykker.

Hvorfor gjennomføre temaanalyser?

En av grunnene til at det blir gjennomført temaanalyser er å få innsikt i og forståelse av hvorfor en bestemt ulykkestype med ulike konsekvenser oppstår slik at man kan finne gode tiltak mot slike og lignende ulykkestyper.

En annen grunn er at resultatene av temaanalysene skal gi organisatorisk læring i trafikksikkerhetsarbeidet. På denne måten kan ulike organisasjoner som jobber med trafikksikkerhet i større grad oppdage og utbedre farlige forhold og menneskelig svikt før bestemte ulykkestyper skjer, samt arbeide for at slike forhold ikke oppstår.

Ved å belyse medvirkende faktorer i flere ulykker, vil dette i større grad medføre at resultatene får større tyngde og ikke bare viser seg som en tilfeldighet i en enkelt ulykke.

Hvordan gjennomføres temaanalyser?

En temaanalyse blir gjennomført ved at å ta utgangspunkt i et større tallmateriale som knytter seg til en bestemt ulykkestype via ulike databaser. Den mest brukte databasen er Statens vegvesen sitt ulykkesregister STRAKS. Dette er en database som tar for seg alle personskadeulykker fra og med 1977 og fram til i dag. I tillegg kan andre databaser som inneholder sykehusdata, forsikringsdata, mediesøk osv. brukes. Slike data kan for eksempel gi et godt faktagrunnlag når det gjelder hvor, når og under hvilke vær – og føreforhold ulykken skjer.

Det er også vanlig i en temaanalyse å bruke resultatene fra de enkeltulykkene som ulykkesanalysegruppene (UAG) har analysert. Ved å bruke disse resultatene får man større innsikt i årsakssammenhenger som fører til at bestemte ulykkestyper skjer samt konsekvensene av dem. På denne måten kan det også overføres læring mellom temaanalyser og de analyser som ulykkesanalysegruppen utfører. Det er også vanlig i en temaanalyse å bruke resultatene fra de enkeltulykkene som ulykkesanalysegruppen (UAG) har analysert.

Last ned

Analyser av dødsulykker / UAG