Målet med (SmITS) har vært å finne teknologiske løsninger som kan bidra til en sikrere og mer miljøvennlig vegtrafikk med god fremkommelighet og tilgjengelighet.

Bruk av ny teknologi og intelligente transportsystemer kan være med på å løse utfordringene i vegtrafikken. 

Målsetningen i Nasjonal transportplan er et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. FoU-programmets hovedmål har vært å undersøke hvordan intelligente transportsystemer kan understøtte disse målsetningene. Programmet har også hatt som mål å være en pådriver i den nasjonale ITS-forskningen gjennom å ha langsiktige relasjoner med forsknings- og undervisningsmiljøer. I tillegg til nasjonal forskning har programmet hatt fokus på den internasjonale forskningsfronten innen ITS.

Under programmet ble det fokusert på å gjennomføre forskning og utvikling i henhold til Vegvesenets ITS-strategi og ITS-handlingsplan. Demonstrasjonsaktiviteter har stått sentralt og bidratt til å synliggjøre mulighetene som ligger i ITS, både i Statens vegvesen og eksternt. Samarbeid med andre aktører har vært viktig for å gjennomføre aktivitetene og dermed kunne videreutvikle teknologiske løsninger. I tillegg har det vært satt fokus på å heve kompetansen innen ITS i etaten.

Aktiviteter, leveranser og resultater fra programmet er delt opp i følgende kategorier: