Forstår brukerne reglene for elsparkesykkel, og hva vi kan vi gjøre for å øke etterlevelsen?

Ved årsskiftet 2020-2021 innledet Statens vegvesen, Bymiljøetaten i Oslo og Ruter et faglig samarbeid om elsparkesykler. Med bistand fra STOR-prosjektet utforsket vi muligheter og utfordringer tilknyttet elsparkesykler innenfor følgende tema: Fremkommelighet og bymiljø, trafikksikkerhet, folkehelse, klima og miljø, data og kommunikasjon. Vi ønsket å teste ett eller flere tiltak for å kunne prøve oss fram til gode løsninger sammen.

Vi valgte et område innenfor kommunikasjon hvor det ikke allerede pågikk annet arbeid, nemlig å undersøke om brukerne forstår eksisterende regler og finne ut hva som kunne gjøres for å øke etterlevelsen. Arbeid med nasjonale forskrifter for små elektriske kjøretøy og kommunale tillatelsesordninger for elsparkesykler var ikke en del av dette prosjektet.

Hensikt og mål med samarbeidet

  • Dele kunnskap om utfordringer og muligheter tilknyttet elsparkesykler i hovedstaden. Fokus på tema med overføringsverdi til andre steder i landet.
  • Teste ett eller flere tiltak i liten skala for å lære mer om hvordan vi kan tilrettelegge slik at elsparkesykler bidrar til effektiv og bærekraftig transport, i trygt samspill med andre trafikanter.

Forstår brukerne reglene? Hvordan kan vi øke etterlevelsen?

En brukertest av teksten på nettsiden om regler for elsparkesykkel viste at reglene og konsekvensene av brudd på disse var uklare og vanskelig å forstå for flere brukere. Det ble også tydelig at brukere er opptatt av hva konsekvensene av brudd faktisk er. Informasjon om konsekvensene ved å bryte reglene var ikke lett tilgjengelig, og informasjon om reglene var kun tekstbasert. I noen tilfeller ble det henvist til regler for sykkel uten videre forklaring, og det var ikke selvforklarende for brukeren. Et annet funn var at begreper som vikeplikt ikke var lett å forstå av de som ikke hadde førerkort.

Innsikt i utfordringer og muligheter i bybildet ble videre sett i sammenheng med eksisterende regler i veitrafikkloven. Basert på dette forsøkte vi å oppsummere de viktigste reglene og konsekvensene tilknyttet trafikkreglene, parkering og kjøring i ruspåvirket tilstand, på en måte som var enkel å forstå. Plansjen med «de viktigste reglene for elsparkesykler» ble brukertestet før endelig versjon forelå. Funnene fra brukertesten bidro også til forenkling av den tekstlige informasjonen på nettsidene.

Generelt sett bidro samarbeidet også til økt kunnskapsdeling og styrket forståelse av samspillet mellom regulering, brukeropplevelse og operasjonalisering av elsparkesykler. Endringer ett sted påvirker de andre to områdene, men det er ikke lett å fange opp i forkant uten tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Ettersom samarbeidspartene representerte ulike ansvarsområder, ble avhengighetene og tiltak godt belyst fra flere sider.

Det ble laget en samleside for informasjon på vegvesen.no. I tillegg ble det produsert filmsnutter for å visualisere bedre.

Noen nøkkelerfaringer

Dette er erfaringene vi gjorde oss, og som trolig også har overføringsverdi til andre nye mobilitetsformer:

  • Det bør tilrettelegges for kunnskapsdeling om nye mobilitetsformer mellom offentlige organer og aktører tidlig.
  • Regulering, brukeropplevelse og operasjonalisering må ses i sammenheng for at tiltak skal gi best mulig effekt.
  • Samarbeid og samskaping er nøkkelen til suksess. Det kan også bidra til raskere samhandling og helhetlige løsninger senere.
  • Informasjon om regelverk må tilpasses målgruppene slik at det blir forstått. Test av innholdet med målgruppen bør prioriteres.
  • Informasjon om konsekvenser ved regelbrudd og håndheving er nødvendig for at reglene skal bli respektert.