Prosjektet Ferjefri E39 ble opprettet for å utvikle kompetanse og teknologiske løsninger for å muliggjøre fjordkryssingene.

Bakgrunn

Samferdselsdepartementet ga i sin pressemelding av 12. juli 2010 Statens vegvesen følgende oppdrag:

«E39 er hovudpulsåra i vest. Ein ferjefri kyststamveg vil redusera avstandsulempene i denne landsdelen. Difor har samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa sett i gang eit prosjekt som skal greia ut kva for potensial ein ferjefri kyststamveg vil ha for næringsliv og tilhøyrande bu- og arbeidsregionar. Prosjektet skal òg vurdera teknologiske løysingar for fjordkryssingar. E39 går langs kysten frå Kristiansand til Trondheim.»

Under oppstartskonferansen i Stavanger 25. mars 2011 ble dette mandatet utvidet av statsråden med en vurdering av hvordan de tekniske anlegg for kryssingene kan utnyttes for å utvinne kraft fra strøm, bølger eller vind. Statsråden forventet også at egnede strategier og kontraktsformer for en gjennomføringsfase ville inngå i arbeidet.

Ferjefri E39 er omtalt første gang i NTP 2014–2023, og er også omtalt i NTP2018–2029. I NTP 2022–2033 og NTP 2025–2036 er ikke Ferjefri E39 omtalt direkte, men fokus er nå på utbyggingen av de ulike delstrekningene.

Om prosjektet

En utbedret og ferjefri E39 vil halvere reisetiden – både på hele strekningen Trondheim–Kristiansand, og også mellom byene langs strekningen. Dette vil gi et bedre grunnlag for å utvikle Norges største eksportregion, og store næringslivsregioner, bo-, arbeids- og servicemarkeder blir knyttet tettere sammen. Kutt i reisetid kan skje ved å erstatte ferjer med faste forbindelser eller hyppigere ferjeavganger, samt utbedring av veg mellom fjordene langs strekningen.

Teknologiutviklingsprosjektet Ferjefri E39

Prosjektet Ferjefri E39 ble opprettet for å utvikle kompetanse og teknologiske løsninger for å muliggjøre fjordkryssingene. Dette teknologiutviklingsprosjektet var ikke direkte knyttet til utbyggingen av de ulike delstrekningene langs E39, og lå frem til 2019 i Vegdirektoratet. I forbindelse med omorganiseringen fra årsskiftet 2020 ble prosjektet overført til Statens vegvesen Utbygging. Samtidig ble styringsgruppen og referansegruppen lagt ned, og all myndighet overført til utbyggingsdirektøren.

Illustrasjon som viser hvordan flytebrua kan komme til å se ut om den blir bygd.
Flytebrua over Bjørnafjorden er ett av flere fjordkryssingsprosjekter hvor Statens vegvesen utreder mulighetene for å kunne erstatte ferje med bru. Foto: Statens vegvesen/AMC
Animasjon som viser forslag til løsninger av fjordkrysninger og beskriver prosjektet som sådan. Versjon mai 2017. Video: Statens vegvesen/Vianova/Baezeni, mai 2017.