FjordX bygger videre på erfaringene og resultatene fra satsningen på Ferjefri E39.

Overordnede mål for FjordX

  1. Mer for pengene: Utvikling og bygging av kostnadseffektive løsninger krever kontinuerlig satsning på utvikling av ny kompetanse og utvikling av nye teknologiske løsninger.
  2. Bidra til oppfyllelse av Norges klima- og miljømål: Redusert materialbruk, bruk av materialer med lavere klimagassutslipp, og utvikling av nye og mer miljøvennlige byggemetoder.
  3. Bidra til å ivareta Statens vegvesen sitt sektoransvar som fagorgan i henhold til instruksen fastsatt av Samferdselsdepartementet. Dette innebærer gjennomføring av forskning innenfor etatens kjernevirksomhet, utvikling av ny kunnskap også bidra til at utdanningsinstitusjonene gjennomfører programmer som sikrer faglig kvalitet og rekruttering til sektoren.

Kontakt

Prosjektleder Cato Dørum, e-post

Nettverkbuebru med dekke av stål og buer i limtre.
Frønes gang- og sykkelbru i Åfjord kommune i Trøndelag åpnet 2. februar 2022. Brua var et pilotprosjekt i regi av FjordX for å teste ut automatisert laserhybridsveising. Foto: Lars Helge Kollmannskog, Åfjord Kommune