Artikkelen er fra 2020, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen ved Vegdirektoratet har oversendt til Samferdselsdepartementet forslag til kommunedelplan for ny E39 fra Lyngdal vest til Ålgård.

Planforslaget som er utarbeidet av Statens vegvesen er i tråd med fastsatt planprogram, og planforslaget har vært på høring i perioden 15.oktober 2019 til 10.januar 2020.

 

Statens vegvesen har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet (SD) utarbeidet en kommunedelplan for ny E39 på strekningen Lyngdal vest – Ålgård. Planarbeidet er gjennomført som statlig plan der Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er vedtaksmyndighet.

Statens vegvesen har utarbeidet planforslag med konsekvensutredning for to korridorer i Agder og tre korridorer i Rogaland, med varianter på delstrekninger.
Statens vegvesen anbefaler en fremtidsrettet ny E39 med god trafikksikkerhet og god framkommelighet. Planen omfatter ny 4-feltsveg for E39 på 95,1 km, med 8 kryss, vegbredde 23 meter og en kalkulert kostnad på 34.660 mill. (2020-kr).  

Anbefaling

Korridor A1-R2 m/V4a anbefales vedtatt i hele planens lengde fra Lyngdal vest til Ålgård.

Siden dette er en statlig plan er det ikke innsigelsesmulighet. Dersom kommunen hadde vært planmyndighet vil Statens vegvesen ikke hatt innsigelse til Korridor A1-R1 m/V2b,V3a,V4a, men sagt at denne kan aksepteres.

Andre korridorer og varianter frarådes.

Begrunnelse

Anbefalt korridor A1-R2 har litt lavere kostnad, er 3.1 km lenger og har 1,6 mrd. kr dårligere samfunnsnytte enn korteste korridor A1-R1.

Høringsuttalelsene har avgjørende betydning for anbefalingen av korridor A1-R2, spesielt innkomne uttalelser knyttet til etterfølgende forhold:

 

  • Mineralressursene i Øygrei-området (Ualandsdalen område Tekse-Årrestad) har stor nasjonal og internasjonal verdi som ny E39 i minst mulig grad må berøre.
  • R2 har størst nærhet og bedre kryssplassering i forhold til det største bo- og arbeidsmarkedet i Eigersundsområdet, med nasjonal havn og ca. 15.000 innbyggere.
  • R2 gir noe mer avlastning av trafikk på Fv.44 (Egersund-Brusand-Bryne-Sandnes).
  • R2 forventes å kunne optimaliseres med reduserte kostnader i større grad enn R1.
  • R1 må legges utenom mineralforekomstene og blir i praksis lenger enn vist på kartet.
  • Anbefalt korridor er ikke i konflikt med Jolifjell skyte- og øvingsfelt.
  • Anbefalt korridor har gode kryssplasseringer og gode tilførselsveier til eksisterende veinett.

 

Etter justering og optimalisering forventes forskjellen mellom korridorene og bli mindre med hensyn til lengde og trafikantnytte.

 

Anbefalt korridor- rød linje. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Agder, Vestland, Møre og Romsdal, Rogaland, Trøndelag