Statens vegvesen har undersøkt hvilke skader vegsalt kan gi på overflatevann, grunnvann og på vegetasjonen.

Kort oppsummert om skader i vann

I vannforekomster har vi ikke sett endringer i bunndyrsamfunn i elver. Fisk er såpass robuste at skader på grunn av salt sannsynligvis ikke vil forekomme. Det kan imidlertid skje endringer i artssammensetningen for planktonalger ved konsentrasjoner som kan opptre i vegnære innsjøer. Målinger viser at det er funnet saltsjiktning og oksygenfritt bunnvann i flere vegnære sjøer.

I noen drikkevannsbrønner nær saltet veg er det funnet vegsalt. Det er laget rutiner for håndtering av slike saker, se Veileder - Brønner med saltforurensning (Brage).

Kort oppsummert om skader på vegetasjon

Det er dokumentert at saltsprutskadene på trær og busker langs vegene har økt med økende saltbruk. Det er ikke funnet tydelige tegn på at gras og urter i vegkanten er like påvirket som trær og busker, men det er indikasjoner på at enkelte arter lettere kan påvirkes enn andre. Det er sannsynlig at vanning av planter om våren reduserer skadeomfanget, mens det ikke ble målt tydelige effekter av spyling av trær i mildværsperioder om vinteren.

Forurensning til vann og jord