Statens vegvesen bygger og drifter grøntanlegg som skal bidra til å fremheve rom, skjønnhet og årstidsvariasjoner.

Grøntanleggene kan bestå av trær, busker, stauder og gras. Plantevalg, planteprosess og tilpasset jord er viktig for å oppnå anlegg med rett kvalitet.

Vi bruker vegetasjon i formgiving av gate- og veianlegg med henblikk på plantenes funksjonelle, økologiske og estetiske kvaliteter.

Naturlig revegetering

Naturlig revegetering fra stedlige toppmasser er en metode som benyttes når ny veg bygges i naturområder. Hensikten er å gjenopprette det opprinnelige vegetasjonsbildet. 

Håndbok V271 Vegetasjon i veg- og gatemiljø

VEILEDNING Utgitt
2016