En av de største truslene mot naturmangfoldet er fremmede skadelige arter. Statens vegvesen jobber for å bekjempe spredning av utvalgte planter.

Å begrense spredning av fremmede og invaderende plantearter krever tiltak både ved planlegging av ny vei og ved drift og vedlikehold av eksisterende vei.

Statens vegvesen prioriterer tiltak som gir en tydelig gevinst for å sikre naturmangfoldet. Tiltakene kan enten utføres for å bekjempe forekomsten fullstendig eller for å begrense videre spredning. Alminnelig og vidt utbredte arter som lupin blir som regel prioritert for begrensning i en driftskontrakt, mens de samme artene kan bekjempes lokalt i et utbyggingsprosjekt – dersom ressursbruk og økologisk trusselbilde tilsier dette. 

Flere av høy-risikoartene sprer seg langs vei. Mest problematisk er:

 • kjempebjørnekjeks og tromsøpalme 
 • parkslirekne  
 • kjempeslirekne 
 • hagelupin  
 • russekål  
 • kjempespringfrø  

Hvordan bekjempe fremmede arter

I prinsippet er det tre muligheter for å bekjempe fremmede arter 

 • bekjempe forekomst (mål om å utrydde)  
 • begrense forekomst 
 • ingen behandling  

Hvilken behandling som velges vil avhenge av: 

 • artenes lokale utbredelsesmønster 
 • om arten opptrer i en randpopulasjon som er viktig å stanse  
 • om det er verdifull natur i nærområdene 
 • om arten medfører helsefare 
 • den totale ressursbruken  
Nyperose
Nyperose en art som kan skade naturmangfoldet Foto: Astrid Skrindo

Artsmangfold