En reise byr på vekslende naturopplevelser, noe som også gjenspeiles i det som vokser og blomstrer i veikanten.

Veikanten er en av Norges mest artsrike biotoper. I et hardt utnyttet landskap finner mange arter sitt levested nettopp her. Dette skyldes i stor grad at veikanten er variert, men også fordi de engpregete veikantene kan minne om tidlige tiders slåttemark.  Det er de engpregete veikantene som er mest artsrike.

Siden 2012 har Statens vegvesen kartlagt artsrike veikanter. Kartlegginene blir nå inkludert i driftskontrakter for å sikre riktig skjøtsel med for eksempel tilrettelagt slått.

På noen områder kan det bli mindre artsrikt av å ikke bli slåttAndre steder, hvor det for eksempel gror høye vekster, kan det bli mindre artsrikt dersom det ikke klippes. En gjengrodd veikant er heller ikke bra for pollinerende insekter på lang sikt. Kantslåtten blir også brukt for å hindre spredning av uønskte arter, som for eksempel hagelupin og russekål. 

blomster i veikanten
Veikanten er en av Norges mest artsrike biotoper. Foto: Statens vegvesen

Artsmangfold