Statens vegvesen og andre veieiere kartlegger støynivåer langs veiene og utarbeider handlingsplaner etter krav i Forurensningsforskriften hvert femte år.

Innendørs støykartlegging

Statens vegvesen har ansvar for å beregne støynivået ved fasader til boliger, barnehager, skoler og helseinstitusjoner langs riksveier og estimerer på bakgrunn av dette støynivået innendørs. 

Dersom støykartleggingen viser lydnivå nær grenseverdien for støytiltak, blir det gjennomført en detaljert utredning med befaring. Viser den detaljerte utredningen at støynivået inne i boligen er over tiltaksgrensa, vil Statens vegvesen tilby støytiltak.

Vi har nylig gjennomført innendørs støykartlegging, og arbeidet med detaljerte støyutredninger starter høsten 2023. Statens vegvesen vil ta kontakt med eiere av de boligene som kan ha støynivå over tiltaksgrensa, og støykonsulenter vil gjennomføre de detaljerte utredningene.

Strategisk støykartlegging

Denne støykartleggingen er del av en kartlegging som gjennomføres på samme måte for hele Europa (EU-direktiv).

Statens vegvesen gjennomfører kartleggingen for veitrafikk sammen med andre veieiere. Kartleggingen av utendørs støynivå er gjennomført for fjerde gang i 2022. I tillegg til at utendørs støynivå ble beregnet med metoden Cnossos, gjorde vi for første gang også beregning av helsevirkninger av støy.

Kartleggingen gjennomføres for:

  • Kartleggingspliktige byområder (mer enn 100 000 innbyggere).
  • Veier utenfor kartleggingspliktige byområder hvor det kjører flere enn 8200 kjøretøy per døgn (3 millioner kjøretøypasseringer per år)

Byområdene med krav til gjennomføring av strategisk støykartlegging i 2022 er:

  • Trondheim
  • Bergen
  • Stavanger med nabokommunene Sandnes, Sola og Randaberg
  • Drammen
  • Fredrikstad / Sarpsborg
  • Oslo med nabokommunene Bærum, Asker, Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen og Nordre Follo

Beregnede støysoner viser støyutbredelse fra veitrafikk for år 2021 og er tilgjengelig på linken under.  I kartlaglista i tjenesten må du endre fra visning av støyvarselkart til visning av strategisk støykart og zoome inn til ønskede områder for å få vist støysonene.

Støysoner for riks og fylkesveier (arcgis.com).

I tillegg til støysoner utarbeider vi rapporter. Rapporten fra kartleggingen av høyt trafikkerte veier utenfor de kartleggingspliktige byområdene finner du her:

Strategisk støykartlegging utenfor kartleggingspliktige byområder (pdf)

For de kartleggingspliktige byområdene har kommunen med flest innbyggere ansvar for sammenstilling av støykartleggingen. Ta kontakt med denne kommunen for tilgang til rapport og støysonekart for ønsket byområde.

Handlingsplaner mot støy

Statens vegvesen og andre veieiere skal sørge for at det utarbeides handlingsplaner etter forurensningsforskriften §5-14, med formål å redusere antall personer som er berørte av helsevirkninger av støy.

Vi utarbeider egne handlingsplaner for:

  • Kartleggingspliktige byområder (mer enn 100 000 innbyggere). Der byområdet består av flere kommuner er kommunen med flest innbyggere ansvarlig.
  • Riksveier utenfor kartleggingspliktige byområder

Planene oppdateres hvert 5. år.

Last ned gjeldende handlingsplan for riksveier utenfor kartleggingspliktige byområder:

Kontakt kommunene for handlingsplaner for byområdene

Ta kontakt med kommunene Oslo, Fredrikstrad, Drammen, Stavanger, Bergen og Trondheim for tilgang til gjeldende handlingsplaner for byområdene.

Støy fra trafikk