Statens vegvesen arbeider for å forebygge og redusere støy fra vegtrafikk. Der støynivået overstiger de lovlige grensene, gjør Statens vegvesen tiltak.

Aktuelle tiltak kan være nye vinduer, ventiler og dører, forsterkning av yttervegg og tak. Antall vinduer og dører, type fasade og takkonstruksjon påvirker hvor høyt innendørs støynivå man har.

Dette betyr at to boliger som har omtrent likt støynivå utendørs kan ha forskjellig støynivå inne. Vanligvis vil innendørs støynivå ligge omtrent 30 dB under utendørs nivå, forutsatt at ventiler og vinduer er lukket.

Har du krav på tiltak?

Vegtrafikkstøy er regulert gjennom to ulike regelverk, et for eksisterende veger og et for nye veganlegg.

Støy fra eksisterende veg

For støy langs eksisterende veg, gjelder Forureningsforskirften. Forskriften har som mål å redusere støyplage for de som er mest plaget av støy fra vegtrafikk.

Boliger som har et gjennomsnittlig innendørs støynivå gjennom døgnet over 42 dB, har krav på tiltak. Grenseverdien på 42 dB gjelder i rom som er godkjent for varig opphold; det vil si stue, kjøkken og soverom.

Grenseverdien er et høyt gjennomsnittlig støynivå, og mange vil føle seg plaget ved et lavere støynivå. Siden dette gjelder gjennomsnittlig nivå, vil man kunne utføre enkeltmålinger langt høyere enn 42 dB, uten å ha krav på tiltak.

Forskriftens krav gjelder innendørs, og det vil derfor ikke være aktuelt å foreta tiltak for støyskjerming av utearealer. Boliger nyere enn 1997 (etter at teknisk forskrift trådte i kraft) skal ha tilfredsstillende innendørs støynivå etter forskriften, og Statens vegvesen tilbyr ikke tiltak for å redusere innendørs støynivå for disse boligene.

Grenseverdien er et høyt gjennomsnittlig støynivå, og mange vil føle seg plaget ved et lavere støynivå. Siden dette gjelder gjennomsnittlig nivå, vil man kunne utføre enkeltmålinger langt høyere enn 42 dB, uten å ha krav på tiltak.

Forskriftens krav gjelder innendørs, og det vil derfor ikke være aktuelt å foreta tiltak for støyskjerming av utearealer. Boliger nyere enn 1997 (etter at teknisk forskrift trådte i kraft) skal ha tilfredsstillende innendørs støynivå etter forskriften, og Statens vegvesen tilbyr ikke tiltak for å redusere innendørs støynivå for disse boligene.

Støy fra nye veganlegg

Ved planlegging av nye vegprosjekt og ved større utbedringsprosjekter, skal Statens vegvesen vurdere støytiltak for berørte boliger i henhold til regelverket fastsatt i retningslinjen og tilhørende veileder.

Retningslinjen skal forebygge støy og gjelder for utendørsstøy. Retningslinjen anbefaler at utendørs støynivå reduseres til 55 dB eller lavere. Støyvurderingene knyttes til godkjent reguleringsplan for prosjektet. 

Retningslinjen (T-1442) er en anbefaling som ikke er juridisk bindende, med mindre det blir satt inn bindende krav til støy og tiltak mot støy i reguleringsplanen. Det er kommunen som er ansvarlig for at krav blir stilt, og det er utbygger som skal gjennomføre og bekoste eventuelle tiltak. Eksempel på krav kan være grenseverdier for utearealer. 

Støynivået fastsettes etter beregninger

For både eksisterende og nye veger, fastsettes støynivået etter beregninger. Disse er basert på blant annet trafikkmengde, fartsgrense, avstand fra bolig til veg, terrengforhold osv. Målinger brukes kun unntaksvis, da måling er forbundet med stor usikkerhet.

De beregnings­metodene som foreligger er basert på et omfattende empirisk grunnlag og et anerkjent teoretisk grunnlag. Grenseverdiene i T-1442/2021 er satt som et gjennomsnitt for ett år. Beregningsmetoden vil ivareta dette bedre enn en korttidsmåling, som kun vil gi et øyeblikksbilde, og gir derfor bedre nøyaktighet.

I kompliserte situasjoner kan det være ønskelig å måle utendørs støy for kontroll av beregninger, f.eks. når topografiske forhold er spesielt kompliserte eller mange flater bidrar med reflektert lyd.

I en komplisert situasjon vil ofte målt støynivå være lavere enn beregnet støynivå. Dette fordi beregningsmetodene er laget med marginer som skal sikre at støyen ikke undervurderes. I kompliserte tilfeller er det viktig å være klar over at målinger kan være beheftet med betydelig usikkerhet som følge av vindretning og lydens utbredelsesforhold. Dette gjelder spesielt ved store avstander fra veg

Vedlikehold av støytiltak

Statens vegvesen vedlikeholder egne skjermer på egen grunn. Hvis du eier, eller har en skjerm på din grunn må du vedlikeholde den selv. Dersom du tidligere har fått støtte til andre tiltak på din eiendom, eksempelvis fasadeisolering, er det ditt ansvar å vedlikeholde det.

Sist oppdatert: