Det er størst mulighet til å kutte klimagasser i de innledende utredningsfasene og tidlig planlegging.

Figur som illustrerer at innsparingspotensialet er størst i planfasen og synker fram mot anleggsfasen.
Figuren viser at innsparingspotensialet er størst tidlig i et prosjekts liv, og handlingsrommet minsker fram mot anleggsfasen.

Statens vegvesen har veiledere og metoder som skal hjelpe oss til å minimere klimagassutslipp fra bygging av ny vei.

Forslag til hvordan vi kan hensyn til og synliggjøre klimavirkninger bedre i beslutningsgrunnlaget i tidlig planfase, som konseptvalgutredninger (KVU) og kommunedelplaner, finner du i rapporten «Klimahensyn i tidlig planfase».

Det er utarbeidet en metode for å beregne utslipp ved nedbygging av arealtypene skog, myr og jordbruk. De ulike arealtypene har tilhørende utslippsfaktorer i kg CO2 pr. m2 (tilsvarende tonn CO2 pr. dekar). Dette inngår i den samfunnsøkonomiske analysen.

Transportvirksomhetene har i samarbeid med Miljødirektoratet i 2022 videreutviklet metodene for å beregne klimagassutslipp fra arealbeslag.

Utredningsarbeidet er beskrevet i rapporten «Metoder for å beregne klimagassutslipp fra arealbeslag».

Last ned: