Les hvordan veitrafikken påvirker utslipp av klimagasser.

Det var en stor økning i salget av elbiler i 2022, noe som gjorde personbiltrafikken mer utslippsvennlig. 

Dieselsalget økte fra 2021 på grunn av mer kjøring med lastebiler og busser, noe som førte til høyere utslipp fra tungtransport, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Samtidig ble andelen biodrivstoff i drivstoffblandingen redusert (miljodirektoratet.no). Dette bidro til noe høyere utslipp. Samlet ble det derfor minimale endringer i klimagassutslipp fra veitrafikk i 2022 sammenliknet med 2021.

Liten endring i 2022 – stor endring siden 1990

Endringene har vært mer markante siden 1990. Klimagassutslippene fra veitrafikk gikk opp med nesten 17 prosent i perioden 1990-2022. Utslipp fra personbiler gikk derimot ned med 21 prosent, mens antall personbiler økte med 80 prosent i samme periode.

Endelige tall viser at utslippene av klimagasser i Norge var 0,8 prosent lavere i 2022 enn i 2021. Blant annet gikk utslippene fra olje og gass noe ned, selv om produksjonen økte.

Statens vegvesen jobber for å halvere CO2-utslipp fra transportsektoren. Klimakur 2030 viser at det er mulig å kutte halvparten av de ikke-kvotepliktige utslippene innen 2030. Utslipp fra veitransport kan reduseres kraftig.