Miljøvisjonen til Statens vegvesen: Transport skal ikke føre til alvorlig skade på menneske eller miljø.

Statens vegvesen har ansvar for miljøet ved planlegging, bygging og drift av alle europa- og riksveger. På denne måten bidrar Statens vegvesen, gjennom sin virksomhet, til å overholde de nasjonale miljømålene.

De nasjonale miljømålene er senest definert innenfor elleve resultatområder i Proposisjon til Stortinget, Prop. 1 S (2012-2013) fra Miljøverndepartementet.

E 16 Lærdal Foto: Karianne Thøger-Andresen

Fokusområder