Handlingsprogrammet er Statens vegvesens gjennomføringsplan for første seksårsperiode av Nasjonal transportplan (2018 til 2029)

Handlingsprogrammet danner grunnlaget for de årlige budsjettprosessene.

Rammen til Statens vegvesen i perioden 2018-2023 (2029) er på om lag 199 milliarder kroner, i tillegg til ca. 43 milliarder i annen finansiering. Av dette skal om lag 135 milliarder brukes på investeringer. Investeringene til Nye Veier AS kommer i tillegg.

Handlingsprogrammet beskriver hvilke tiltak vi skal gjennomføre i perioden innenfor forvaltning, trafikant- og kjøretøytilsyn, drift, vedlikehold, investeringer og riksvegferjedrift. I tillegg skal det vise hvordan vi skal bidra til å nå de transportpolitiske målene innenfor de ulike områdene av virksomheten. I handlingsprogrammet viser vi også hvilke store prosjekter som skal bygges i siste seksårsperiode (2024-2029).

Fremtidens transportsystemer

Statens vegvesen skal sammen med Avinor, Kystverket og Jernbanedirektoratet legge til rette for en framtid med intelligente transportsystemer og automatisert kjøring, både for biltrafikk, kollektiv- og næringstransport. Denne utviklingen medfører store endringer for samfunnet, og vil legge føringer for vår virksomhet på flere områder.

Trafikant og kjøretøy

Innenfor trafikant- og kjøretøytilsyn skal tilsyns- og kontrollvirksomheten målrettes ytterligere og arbeidet med digitalisering fortsette. Det utarbeides en helhetlig plan for tjenestestrukturen.

Drift og vedlikehold

I handlingsprogrammet er det avsatt midler til drift og vedlikehold til å sikre fremkommeligheten til trafikantene og redusere forfallet på veiene. Det er fortsatt et betydelig vedlikeholdsetterslep, og det er for lite midler til å dekke alt behov til vedlikehold i seksårsperioden.

Prosjekter

De store prosjektene og skredsikringsprosjektene er gitt i Meld. St. 33 (2016-2017) - Nasjonal transportplan 2018-2029 (regjeringen.no), mens andre tiltak er konkretisert.

Innenfor programområdene prioriteres blant annet:

  • Utbedring av tretten vegstrekninger
  • Utbedring av ferjekaier for å ivareta nye utslippskrav til ferjer
  • ITS-piloter
  • Tiltak for å åpne nye deler av riksvegnettet for modulvogntog
  • Trafikksikkerhetstiltak, særlig tiltak mot utforkjøringsulykker og møteulykker

I tillegg avsettes midler til kollektivtrafikk, gående og syklende i mindre byområder, miljøtiltak, raste- og hvileplasser.
Statens vegvesen skal styrke og effektivisere planleggingen og gjennomføringen av prosjekter ved bedre styring og mer strekningsvis utbygging. Vi skal også innføre nye rutiner for kostnadsstyring.

Storbyområder

Det er avsatt om lag 28 milliarder kr til tiltak i de ni største byområdene som skal bidra til å nå målet om at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing.

Regionreformen

Ansvaret for planlegging og drift av fylkesvegene overføres i 2020 fra Statens vegvesen til fylkeskommunene. Rammene i handlingsprogrammet omfatter foreløpig midler til Sams vegadministrasjon.

Dette vil bli korrigert i statsbudsjettet for 2020.

Vedlegg til handlingsprogrammet

Tunnelutbedringsprogrammet

Statens vegvesens tunnelutbedringsprogram omfatter tiltak som utløses av krav i tunnelsikkerhetsforskriften og utbedring av forfall.

Gjennomføringsplanen oppdateres årlig i forhold til årlige bevilgninger og endringer i kostnader etter hvert som utbedringsarbeidene blir planlagt mer detaljert.

Planleggingsprogrammet

Program for planlegging av riksvegprosjekter i perioden 2018-2023  fordelt på regioner og ruter. Programmet vil bli justert underveis i perioden når budsjetter og politiske prioriteringer gjør det nødvendig.