Av ulike grunner kan det være riktig å fravike krav i vegnormal.

Fravik identifiseres i planleggingsprosessen før oppstart av bygging, ombygging eller oppgradering av veg eller deler av veg. Fravik behandles i en formell søknadsprosess kalt fraviksbehandling, og søkeren må få godkjenning av relevant fraviksmyndighet før fraviket kan benyttes i planleggingen.

Krav gitt i vegnormalene kan fravikes etter bestemmelser gitt i følgende forskrifter:

Fraviksmyndighet for N100, N101, N200, N400, N500 og N601

 • Statens vegvesen Vegdirektoratet har fraviksmyndighet for riksveger (inkl. europaveger). I tillegg har Vegdirektoratet fraviksmyndighet på fylkesveg for krav som er knyttet til konstruksjonssikkerhet og teknisk standard innenfor virkeområdet bru og andre bærende konstruksjoner.
 • Fylkeskommunene har fraviksmyndighet for fylkesveg, med unntak for virkeområdet bru og andre bærende konstruksjoner, se punkt over.
 • Kommunene har fraviksmyndighet for kommunal veg.

Fraviksmyndighet for N300, N301, N302 og N303

 • Statens vegvesen Vegdirektoratet har fraviksmyndighet på all offentlig veg.

Fraviksmyndighet for N401

 • Statens vegvesen Vegdirektoratet har fraviksmyndighet på fylkesveg.
Figur som viser fraviksmyndighet for vegnormalene.Foto.
Oversikt over fraviksmyndighet fordelt på vegmyndighetene.

Søknad om fravik til Statens vegvesen Vegdirektoratet

For fravikssøknader som skal behandles av Statens vegvesen Vegdirektoratet, benyttes følgende mal:

Ved søknad om fravik skal søkeren være oppmerksom på:

 • Søknaden om fravik skal sendes til Vegdirektoratet så tidlig som mulig. For søknader som kan ha konsekvens for arealbruken og gjennomførbarhet skal søknaden behandles før reguleringsplan er vedtatt.
 • Alle felter i søknadsskjemaet skal være utfylt og det skal gå tydelig fram hvilket normalkrav det søkes fravik fra.
 • Fraviksskjemaet skal sendes inn på originalformat (word).
 • Det skal ikke søkes om fravik fra flere ulike krav i samme skjema.
 • Konsekvenser av fravik skal utdypes i fraviksskjemaet i forhold til løsninger uten fravik. Søkeren skal vurdere alternative eller avbøtende tiltak for å redusere eventuelle negative konsekvenser av fraviket. Konsekvensene skal være objektivt framstilt og i størst mulig grad kvantifiserte.
 • Tegninger og andre dokumenter som er nødvendige for at søknaden skal kunne forstås på en god måte og som danner grunnlaget for vedtaket, må ligge vedlagt søknaden.

Fravikssøknader sendes på e-post til . Merk e-posten med «Fravik fra Nxxx (nummer på normal)».

Spesielt om fravik fra N100, N101, N200, N400, N500 og N601 på riksveger

I tilfeller der andre byggherrer/utbyggere enn Nye Veier AS og Statens vegvesen har ønsker om å fravike krav i N100, N101, N200, N400, N500 eller N601 på riksveg, skal fravikssøknaden vurderes av Statens vegvesen sin lokale transportforvaltningsseksjon før den sendes til Vegdirektoratet.

Søknaden skal sendes til den lokale transportforvaltningsseksjonen for vurdering, på e-post . E-posten skal merkes slik: «Vurdering av fravik transportforvaltningsseksjon – XX kommune».

Transportforvaltningsseksjonen skal støtte fravikssøknaden (se eget felt i søknadsskjemaet) før søknaden sendes til Vegdirektoratet for behandling. 

Spesielt om fravik fra N300, N301 og N302

I tilfeller der andre enn myndighet for trafikkskilt og vegoppmerking har ønsker om å fravike krav i N300, N301 og N302, skal fravikssøknaden vurderes av den aktuelle myndigheten før den sendes til Vegdirektoratet.

Den aktuelle myndigheten skal støtte fravikssøknaden (se eget felt i søknadsskjemaet) før søknaden sendes til Vegdirektoratet for behandling. 

Søknad om fravik

Fravikssøknader til Statens vegvesen Vegdirektoratet skal sendes på e-post til .

Faglige spørsmål

Faglige spørsmål kan sendes direkte til følgende e-post:

Generelle spørsmål

Generelle spørsmål om vegnormalene kan sendes til Tverrfaglig vegnormalgruppe, e-post