Søknad om fravik til Statens vegvesen Vegdirektoratet.

For fravikssøknader som skal behandles av Statens vegvesen Vegdirektoratet, benyttes følgende mal:

Ved søknad om fravik skal søkeren være oppmerksom på:

  • Søknaden om fravik skal sendes til Vegdirektoratet så tidlig som mulig. For søknader som kan ha konsekvens for arealbruken og gjennomførbarhet skal søknaden behandles før reguleringsplan er vedtatt.
  • Alle felter i søknadsskjemaet skal være utfylt og det skal gå tydelig fram hvilket normalkrav det søkes fravik fra.
  • Fraviksskjemaet skal sendes inn på originalformat (word).
  • Det skal ikke søkes om fravik fra flere ulike krav i samme skjema.
  • Konsekvenser av fravik skal utdypes i fraviksskjemaet i forhold til løsninger uten fravik. Søkeren skal vurdere alternative eller avbøtende tiltak for å redusere eventuelle negative konsekvenser av fraviket. Konsekvensene skal være objektivt framstilt og i størst mulig grad kvantifiserte.
  • Tegninger og andre dokumenter som er nødvendige for at søknaden skal kunne forstås på en god måte og som danner grunnlaget for vedtaket, må ligge vedlagt søknaden.

Spesielt om fravik fra N100, N101, N200, N400, N500 og N601 på riksveger

I tilfeller der andre byggherrer/utbyggere enn Nye Veier AS og Statens vegvesen har ønsker om å fravike krav i N100, N101, N200, N400, N500 eller N601 på riksveg, skal fravikssøknaden vurderes av Statens vegvesen sin lokale transportforvaltningsseksjon før den sendes til Vegdirektoratet.

Transportforvaltningsseksjonen skal støtte fravikssøknaden (se eget felt i søknadsskjemaet) før søknaden sendes til Vegdirektoratet for behandling. 

Spesielt om fravik fra N300, N301 og N302

Fravikssøknaden skal vurderes av aktuell skiltmyndighet før den sendes til Vegdirektoratet. Vurderingen skal enten framgå som en del av søknadsdokumentet eller som et eget vedlegg.

Faglige spørsmål

Faglige spørsmål kan sendes direkte til følgende e-post:

Generelle spørsmål

Generelle spørsmål om vegnormalene kan sendes til Tverrfaglig vegnormalgruppe, e-post

Søknad om fravik fra krav i vegnormal