Av ulike grunner kan det være riktig å fravike krav i vegnormal.

Fravik identifiseres i planleggingsprosessen før oppstart av bygging, ombygging eller oppgradering av veg eller deler av veg. Fravik behandles i en formell søknadsprosess kalt fraviksbehandling, og søkeren må få godkjenning av relevant fraviksmyndighet før fraviket kan benyttes i planleggingen.

Krav gitt i vegnormalene kan fravikes etter bestemmelser gitt i følgende forskrifter:

Fraviksmyndighet for N100, N101, N200, N400, N500 og N601

  • Statens vegvesen Vegdirektoratet har fraviksmyndighet for riksveger (inkl. europaveger). I tillegg har Vegdirektoratet fraviksmyndighet på fylkesveg for krav som er knyttet til konstruksjonssikkerhet og teknisk standard innenfor virkeområdet bru og andre bærende konstruksjoner.
  • Fylkeskommunene har fraviksmyndighet for fylkesveg, med unntak for virkeområdet bru og andre bærende konstruksjoner, se punkt over.
  • Kommunene har fraviksmyndighet for kommunal veg.

Fraviksmyndighet for N300, N301, N302 og N303

  • Statens vegvesen Vegdirektoratet har fraviksmyndighet på all offentlig veg.

Fraviksmyndighet for N401

  • Statens vegvesen Vegdirektoratet har fraviksmyndighet på fylkesveg.
Figur som viser fraviksmyndighet for vegnormalene.Foto.
Oversikt over fraviksmyndighet fordelt på vegmyndighetene.

Søknad om fravik til Statens vegvesen Vegdirektoratet

For fravikssøknader som skal behandles av Statens vegvesen Vegdirektoratet, se Søknad om fravik fra krav i vegnormal

Søknad om fravik fra krav i vegnormal