Høring om forslag til endring i forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy

Dagens kjøretøyregister (AMV) erstattes med et nytt system som lanseres i mars 2020. I forbindelse med dette, må enkelte av bestemmelsene i bruksforskriften oppdateres. I tillegg ser vi behov for å gjøre noen språklige justeringer i enkelte bestemmelser. Hvilke bestemmelser som er omfattet, de konkrete endringsforslagene samt bakgrunnen for disse, er nærmere beskrevet i det vedlagte høringsnotatet.