Vegdirektoratet sender på vegne av Samferdselsdepartementet ut høring av forslag til endringer i forskrift 2. juli 2007 nr. 877 om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS (kjøre- og hviletidsforskriften) og forslag til ny forskrift om fartsskriververksteder.

Hovedsiktemålet med endringene er å gjennomføre i norsk rett den nye fartsskriverforordningen (EU) nr. 165/2014. Forordningen opphever gjeldende fartsskriverforordning (EØF) 3821/85 og gjør visse endringer i kjøre- og hviletidsforordningen (EF) 561/2006. Fartsskriverforordningen tas inn i norsk rett ved endring av forskrift 2. juli 2007 nr. 877 om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS.

Det foreslås også å erstatte gjeldende forskrift 15. oktober 2008 nr. 1116 om fartsskriververksteder med en ny forskrift om fartsskriververksteder.