Offentlige veganlegg planlegges etter plan og bygningsloven, og anlegges etter veglova.

Med hjemmel i veglova er det fastsatt utfyllende bestemmelser i forskrift og vegnormaler. Formålet med regelverket er å sikre hensiktsmessig planlegging, bygging, vedlikehold og drift av offentlig og privat veg. I tillegg til regelverket følger det nødvendige retningslinjer og veiledninger.