Offentlige veganlegg planlegges etter plan og bygningsloven, og anlegges etter veglova.

Med hjemmel i veglova er det fastsatt utfyllende bestemmelser i forskrift og vegnormaler. Formålet med regelverket er å sikre hensiktsmessig planlegging, bygging, vedlikehold og drift av offentlig og privat veg.

Trafikklastforskrift for bruer m.m.

Forskriften fastsetter trafikklaster for vegbruer, gang- og sykkelvegbruer, ferjekaier og andre konstruksjoner i det offentlige vegnett.

Lastforskrift for vegbruer er gjort gjeldende som minimumsforskrifter for hele det offentlige vegnett. Forskriften inneholder utfyllende bestemmelser til trafikklastene gitt i NS-EN 1991-2.

Bruforskrift for fylkesveg

Forskriften gjelder oppfølging av bestemmelser etter vegloven ved prosjektering, bygging og forvaltning av bruer og andre bærende konstruksjoner.

Forskriften gir bestemmelser som betyr at konstruksjoner på fylkesveg anlegges etter tilsvarende regelverk som konstruksjoner på riksveg.

Dette omfatter blant annet at konstruksjonene er omfattet av kontroll og godkjenning i Vegdirektoratet, og at Vegdirektoratet har fraviksmyndighet fra vegnormalene for virkeområdet. Hensikten er å sikre et godt og enhetlig sikkerhetsnivå i hele konstruksjonens levetid, uavhengig av hvem som er vegeier.

Unntak fra forskrifter

Vegdirektoratet kan gi unntak fra trafikklastforskrift for bruer m.m. når spesielle grunner gjør unntak nødvendig eller rimelig og unntaket ikke reduserer sikkerheten for trafikanter, omgivelser eller andre. All unntaksbehandling skal dokumenteres. Myndighet til å gi unntak fra forskriften er lagt til Vegdirektoratet; jf. trafikklastforskrift for bruer m.m. § 1, tredje ledd.

Søknad om unntak fra krav i forskriften sendes til Vegdirektoratet på samme vis som når det søkes om fravik fra krav i vegnormalene, se Fravik fra krav i vegnormal

Regelverk og veiledning