Forsterkning gjøres for å øke en vegs bæreevne.

Forsterkningsbehovet kan oppstå fordi en veg er slitt og nedbrutt, eller fordi trafikkbelastningene på vegen øker. Når forsterkningsarbeid planlegges tar man vanligvis utgangspunkt i at vegen skal få like god bæreevne som om den var helt nybygd.

Ofte er det lav dekkelevetid som utløser forsterkningstiltak lenger ned i vegkonstruksjonen. Dette har sammenheng med at det er på overflaten vi ser problemene, selv om årsaken gjerne ligger lenger ned i konstruksjonen.

Nedbøyningsmålinger med fallodd (FWD – Falling weight deflectometer) er en metode for bæreevnemåling som også brukes til å kartlegge «manglende bæreevne» på eksisterende veger. Slike målinger brukes ofte til å dimensjonere forsterkningsarbeidet, og bestemme hvilke tiltak som skal gjøres. 

Et forsterkningsarbeid kan også bli utløst av andre behov, som for eksempel at det skal gjøres annet arbeid på en vegstrekning. Det kan være breddeutvidelser, overgang fra grus til fast dekke eller annet opprettingsarbeid.