Målet for konferansen er å skape et forum for diskusjon og erfaringsutveksling om ferjesaker på tvers av forvaltningsnivåer, myndighetsutøvere og næring.

Ferjekonferansen 2019 fant sted i Ålesund 27.–28. mars.

Programmet for konferansen (PDF)

Presentasjoner 

Ferjesektoren – status og videre utvikling. Vegdirektør Terje Moe Gustavsen, Statens vegvesen (PDF) 

Utviklingen i ferjesektoren – sett fra Sjøfartsdirektoratet. Torbjørn Havnerås, Sjøfartsdirektoratet (PDF) 

Utviklingen i ferjesektoren – sett fra fylkeskommunene. Arild Fuglseth, Møre og Romsdal fylkeskommune (PDF) 

Null- og lavutslippsteknologi – status og vegen videre mot nullutslipp

Kostnader for lav- og nullutslippsløsninger i fergeanbud – erfaringer fra anbud de siste årene. Martin Wold, DNV GL (PDF)

Frem mot 2030 utfordringer og muligheter - erfaringer og tanker om veien videre fra rederisiden. Sigvald Breivik, Norled (PDF)

Frem mot 2030 utfordringer og muligheter - erfaringer og tanker om veien videre fra leverandørsiden. Terje Nordtun, Wärtsilä (PDF)

Teknologiske løsninger og kostnader - verdikjeden for fremdriftsløsninger med hydrogen. Steffen Møller-Holst, Sintef (PDF)

Tilrettelegging for elektrifisering av ferjesektoren. Ferjesektoren skal elektrifiseres, hvordan kan innkjøpere, rederiene og kraftselskapene spille hverandre gode for å sikre overgangen til elektrisk drift? Runar Tandstad, Mørenett (PDF)

Innkjøper og virkemiddelapparatet - hvem gjør hva? Marie Engelsen Launes, NCE Maritime CleanTech (PDF)

Vegen videre mot nullutslipp for fylkeskommunene. Håkon Rasmussen, Hordaland fylkeskommune (PDF)

Vegen videre mot nullutslipp. Edvard T. Sandvik, Statens vegvesen (PDF)

Utviklingen i ferjemarkedet

Nye investeringer i ferjemarkedet. Et blikk på viktige kilder til finansiering. Solveig Frøland, GIEK (PDF)

Ferjemarkedet - struktur og konkurransesituasjon i dag og fremover. Karl Rikard Løvhaug, Oslo Economics (PDF)

Tiltak for utvikling av ferjemarkedet på lang sikt. Joachim Rønnevik, Statens vegvesen (PDF)

Hvordan lykkes med neste utlysningsrunde i ferjedriften?

Lars Jacob Engelsen, Norled (PDF) 

Torkild Torkildsen, Torghatten Nord (PDF) 

Tor Kristoffersen, Fjord1 (PDF) 

Ivan Fossan, Boreal (PDF) 

Fremtidens transportsystem

Gods i fremtidens transportsystem. Håvard Femtehjell, Posten (PDF)

Digitalisering - konsekvenser og muligheter for ferjedriften

Ny teknologi og digitalisering endrer fergedrift og -operasjoner. Andreas Seth, Rolls Royce (PDF)

Automatisering, digitalisering og samhandling. Økt automasjon ombord gir nye muligheter. Kan interaksjon mellom ferge og kai gjøre mer? Roger Trinterud, Kongsberg Maritime (PDF)

Shiplog – Effektivisering av ferjedriften basert på deling av sanntidsinformasjon. Vidar Fagerheim, Grieg Connect (Prezi)