Gjennom dialog og samarbeid har Statens vegvesen utarbeidet et forslag til nasjonal strategi for automatisert vegtransport.

Innføringen av automatisert transport må være en del av et helhetlig arbeid med transportområdet i Norge. Det må skje på en slik måte at samfunns- og transportpolitiske mål oppnås.

Utkast til nasjonal strategi for automatisert veitransport har til hensikt å stake ut den langsiktige kursen, peke på områder der det er behov for politiske avklaringer, og skal fungere som underlag for handling og økonomiske prioriteringer. Det er avgjørende med godt samarbeid mellom offentlige myndigheter, næringslivet, akademia og andre interessenter. Hvis aktører med ulike roller og ekspertise samarbeider, vil det bli enklere å unngå negative konsekvenser av automatisert veitransport og oppnå nytte, både for samfunnet og den enkelte.

Statens vegvesen foreslår tre grunnleggende prinsipper for innføringen av automatisert veitransport i Norge:

  1. Myndighetene må være i forkant og sørge for gode rammebetingelser for automatisert veitransport
  2. Det må utvikles offentlige tjenester som utnytter potensialet i automatisert veitransport
  3. Automatisert veitransport må håndteres gjennom sektorovergripende samarbeid, med veimyndighetene i førersetet
""
Illustrasjonsbilde.

Forslaget er utarbeidet gjennom en prosess med bred medvirkning, ledet av Statens vegvesen. Det har vært avholdt rundebordskonferanser med ledere fra sentrale etater og forvaltning, akademia, mobilitetsaktører og telekom, samt to åpne dialogkonferanser i 2023.

Medvirkning

Som et ledd i arbeidet med strategi ønsket Statens vegvesen innspill. Det er blitt avhold to større åpne konferanser der alle berørte aktører ble invitert.

Statens vegvesen avholdt dialogkonferanse 10. mai 2023. Denne markerte oppstarten av arbeidet med strategien. Les oppsummeringen fra dialogkonferansen

Sommer og høsten 2023 ble fire grupper med fageksperter opprettet for å levere bidrag på hver sine fokusområder. 1. november 2023 arrangerte Statens vegvesen en innspillskonferanse der resultatet av gruppenes arbeid ble presentert og diskutert. Les oppsummeringen fra innspillskonferansen.

Kontaktperson

Automatisert vegtransport