Lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy regulerer prøveprosjekter for automatiserte kjøretøy.

Lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy (Lovdata) og Forskrift for utprøving av selvkjørende motorvogn (Lovdata) gir hjemmel for regulering prøveprosjekter for selvkjørende kjøretøy. Dette inkluderer hjemmel til tillatelse til prøveprosjekter, personopplysninger og tilsyn. 

Formålet med regelverket er å legge til rette for utprøving av selvkjørende kjøretøy innenfor rammer som særlig ivaretar trafikksikkerhets- og personvernhensyn. Utprøvingen skal skje gradvis, særlig ut fra teknologiens modenhet og med formål om å avdekke hvilke effekter selvkjørende kjøretøy kan ha for trafikksikkerhet, effektivitet i trafikkavviklingen, mobilitet og miljø. 

Vegdirektoratet har mulighet til å gi dispensasjoner fra gjeldende regelverk. Det er i hovedsak dispensasjoner fra det tekniske godkjenningsregelverket og trafikkreglene. 

Du må søke om tillatelse 

Den som ønsker å prøve ut ny teknologi som gir kjøretøyet selvkjørende funksjoner kan søke om dette til Vegdirektoratet. Selvkjørende kjøretøy kan per i dag ikke brukes lovlig uten tillatelse fra Vegdirektoratet. 

Både privatpersoner og selskaper kan søke, og det koster ingenting å søke.

Forskrift for utprøving av selvkjørende motorvogn omfatter utprøving av motorvogn med fører på tradisjonell førerplass utrustet med et teknisk system som automatisk fører motorvognen hvor føreren under kjøringen helt eller delvis ikke lenger skal anses som ansvarlig fører.

Forskriften omfatter også utprøving av motorvogner som kjører helt uten en ansvarlig fører, eller med ansvarlig fører på annet enn tradisjonell førerplass.

Hva er søknadspliktig?

All utprøving av selvkjørende teknologi i kjøretøy er i utgangspunktet søknadspliktig.

Det er generelt ikke tillatt å endre de tekniske egenskapene til en bil eller en CE-merket maskin. Endringer som har med automatisering av styring, brems eller hastighetsregulering er søknadspliktige etter loven.

Bruk av automatiserte kjøresystemer i EU-typegodkjente motorvogner som tilfredsstiller FN-Regulering nr. 157 (UNENCE) eller (EU) 2022/1426 (EUR-Lex), er søknadspliktig.

Forskrift for utprøving av selvkjørende motorvogn omfatter ikke utprøving av motorvogner med tekniske systemer som skal assistere føreren og hvor utprøving kan skje i tråd med vegtrafikkloven, yrkestransportloven og personopplysningslovgivningen. Her henvises det til bilforskriftens § 6-4. Prototyper (Lovdata). Godkjenning av modifiserte kjøretøy for innsamling av data er også utenfor denne forskriftens virkeområde. Her henvises det til bilforskriftens § 17-2. Unntak (Lovdata).

Er det lov å prøve ut på privat område uten å søke?

Nei, forskriften omfatter utprøving av selvkjørende motorvogn enten den foregår på eller utenfor veg, og uavhengig av hvem som eier testområdet.

Hva kan skje dersom du foretar utprøving uten å ha fått tillatelse?

Det er straffbart å foreta utprøving uten tillatelse. Strafferammen er bøter eller fengsel inntil ett år dersom forholdet ikke rammes av en strengere bestemmelse. Dersom du foretar utprøving uten tillatelse kan det også få straffe- eller erstatningsrettslige konsekvenser ved ulykker eller lignende.

Er det greit å teste ut de selvkjørende egenskapene på sin egen bil?

Nei, disse systemene har svært mange begrensinger og er ikke kapable til å ta over førerens oppgaver og ansvar. Systemene må brukes i henhold til beskrivelsene i bilens brukerhåndbok. Les spesielt advarslene og begrensningene som produsenten beskriver i brukerhåndboken.

Hva er behandlingstiden for en søknad?

Målet er å behandle søknader innen 3-4 uker. Dette forutsetter at all relevant informasjon er lagt ved søknaden. I praksis tar det ofte en del tid med veiledning før søknaden er komplett og vi kan fatte vedtak.

Hvilken dokumentasjon må være med i søknaden?

Krav til søknad finnes i forskrift om utprøving av selvkjørende motorvogn § 5 (Lovdata). Vi anbefaler å bruke søknadsmal.

Last ned veiledning og søknadsskjema

Hvor skal søknaden sendes?

Søknad med vedlegg sendes til eller Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer og merkes «Søknad om utprøving av selvkjørende motorvogn».

Automatisert vegtransport