Visjonen er at det ikke skal være behov for fysiske kontrollstasjoner slik det er i dag.

Det vil finnes sanntidsoversikt over eventuelle risikokjøretøy på vegnettet, og disse kan kontrolleres uavhengig av fysiske stasjoner. Det kan bety at bilen/transportselskapet selv rapporterer om egen tilstand. Det kan også bety at vegnettet har utstyr som kan fange opp risikokjøretøy og varsler behovet for kontroll.

Piloter kontrollfunksjon

Tunnelsikkerhet – pilot 8

Hovedhensikten med piloten er å identifisere teknologiske løsninger, datafangst og overvåkning av trafikk som kan bidra til å redusere risiko for/konsekvensene av brann eller andre alvorlige hendelser i tunneler.

Piloten vil undersøke bruk av maskinlæring og magnetsensorsystem for å holde oversikt over kjøretøy i ulike soner i tunnel, uten innsamling av personopplysninger. Systemet er nyutviklet, og kan på sikt benyttes til blant annet å kunne fange opp hendelser automatisk, og trafikktelling.

Kontrollstasjon – pilot 9, avsluttet

Piloten samlet inn informasjon om kjøretøy ved hjelp av sensorer i portaler og veibanen. Dette fungerte som beslutningsstøtte for trafikkontrollørene ved Marstein kontrollstasjon.

Resultatene kan forenkle kontrollørenes arbeid, og kan bidra til at de lettere kan fange opp de kjøretøyene med størst feil eller mangler. Det vil redusere antall farlige kjøretøy på norske veier.

Digital tungbilkontroll – pilot 16

Bilfabrikantenes baksystem for oppfølging av trailere og lastebiler inneholder mye sanntidsinformasjon om tilstand på kjøretøyene. I denne piloten ønsker vi å utnytte den informasjonen.

Vår tilnærming er å sette opp en geofence-sone rundt en kontrollplass. Når kjøretøyene krysser det digitale gjerdet, blir informasjon som ligger i skyen delt med Statens vegvesens inspektører.

Dette gir oss inngående informasjon om kjøretøy som nærmer seg kontrollplassen, uten at vi trenger registreringsutstyr i vegkant. Piloten utføres som et «proof of consept» som Statens vegvesen kan bygge videre på.

Motivasjonen for å få næringen til å dele informasjonen, er at det blir mindre sannsynlig at disse kjøretøyene blir stoppet i kontroller. Kontrollene er unødvendig tidsbruk for lovlydige transportører.

ITS-programmet