Økt digitalisering av veinettet åpner for at trafikanter kan få mer informasjon om trafikken.

Det gjelder både når de er ute på veien, og etter hvert kan teknologien også hjelpe til med å forutse trafikkbildet.

Piloter trafikkstyring

Informasjon til trafikant og kjøretøy – pilot 1

En viktig del av framtidens transportsystem handler om å få kjøretøy til å virke sammen, og å kunne koble dem sammen. Det innebærer at kjøretøyene må kommunisere med hverandre og med infrastrukturen rundt. I denne piloten lar vi kjøretøy og infrastruktur kommunisere ved hjelp av ITS-G5-teknologi, som varsler om kø og kjøring i motsatt kjøreretning. Prosjektet ligger i et kryss ved E6 i Moss, der det er mye kø og ofte oppstår trafikkfarlige situasjoner.

Trafikkstyring ved simulering – pilot 4

Aimsun er en simuleringsmodell for trafikk. I de fleste større norske byene er det etablert Aimsun-modeller. Normalt brukes modellen for å beregne hvordan trafikken vil utvikle seg noen år frem i tid, gitt ulike trafikk-løsninger. I dette prosjektet undersøker vi om simulering kan gi informasjon til veitrafikksentralene ved å forutse trafikken for den neste timen.

Piloten skal etablere en Aimsun-modell i Bergen som gir et bilde av faktisk trafikk. Modellen skal ved hjelp av simulering kunne vurdere alternative tiltak når det skjer hendelser som påvirker trafikken. Prosjektet har knyttet seg til Vegtrafikksentral vest, og har valgt ut et område som omfatter Damsgårdstunnelen, Løvstakktunnelen samt veinettet rundt.

ITS-piloten er et samarbeid med leverandøren av Aimsun, og vi bruker også Cowi som lokal konsulent. Målet er å evaluere både om modellen gir gode nok råd, og vurdere om konseptet er riktig for Statens vegvesen.

Alternative strømkilder – pilot 10

Piloten skal finne ut om vi kan bruke alternative strømkilder for å drifte et system. Piloten skal også finne ut om systemet, LIDAR, kan oppdage saktegående trafikk og kjøretøy som har stanset i problemområder, for eksempel en bratt bakke som Gardeborgbakken på E8.

Vi ønsker en rigg basert på batteri, sol, vind og/eller brenselcelle (Metanol) for å kunne installere low power-sensorer på utfordrende steder uten 230V tilgjengelig.

Den digitale fjellovergang – pilot 12

Piloten skal etablere gode varslingsrutiner og begrense varigheten av kolonnekjøring og stengninger av fjelloverganger på grunn av vanskelige kjøreforhold.

Målet for 2021 er å etablere samarbeid med driftsentreprenørene på strekningene, videreutvikling av sensorer på strekningen, og ha ferdig et dashboard for publikum og ferdigtrente ML/AI modeller. Teststrekningene er riksvei 7 Hardangervidda, E10 Bjørnfjell, E6 Dovrefjell.

Skredvarsling – pilot 13

Geohazard Survey from Air - bruke instrumenterte droner for å skaffe et bedre beslutningsgrunnlag i vurderinger av skredfare.

Dette vil gi et bedre bilde på skredfare og hvordan man kan varsle det på et tidlig stadium. Flere aktører, som Sintef, NTNU og NGI, er involvert.

ITS-programmet