Her finner du en beskrivelse av hvordan feltene i parkeringsregisteret skal fylles ut.

Hva er et parkeringsområde?

Et parkeringsområde skal i utgangspunktet være et naturlig avgrenset geografisk område, men virksomhetene kan selv beslutte hva som skal betraktes som «et område». Dette betyr at en virksomhet kan velge å dele opp et stort parkeringsareal i flere områder, slik at hele arealet ikke må legges inn på nytt ved hver endring.

Det kan også godtas at flere vedtaksområder til sammen utgjør et parkeringsområde. Dette er for eksempel aktuelt ved gateparkering, hvor en mindre gatestrekning kan utgjør et vedtak. For å unngå at kravene til ladeplasser og plasser til forflytningshemmede inntrer på en uheldig måte kan flere gatestrekninger til sammen oppfylle kravene.

Hvis virksomheten velger å enten dele opp eller se flere områder i sammenheng må dette forklares i feltet «Vurdering i henhold til parkeringsforskriften §62» i parkeringsregisteret.

Lokasjon

Her skal det angis eksakt lokasjon ved å skrive inn adresse eller breddegrad og lengdegrad i søkefeltet for å plassere parkeringsområdet i kartet. Det er også mulig å flytte markøren direkte i kartet.

Skiltplan

Det må lastes opp en skiltplan i PDF-format for det aktuelle området. Dokumentet skal samsvare med informasjonen du registrerer for parkeringsområdet, samt oppfylle krav i parkeringsforskriften.

Skiltplanen skal inneholde kart over parkeringsområdets utforming, innkjøringer, totalt antall plasser og plassering av skilt og eventuelle betalingsautomater. Vegdirektoratet kan stille nærmere krav til skiltplan jf. forskriften § 16 andre ledd siste punktum (Lovdata.no). Med hjemmel i denne bestemmelsen er det besluttet at kartets målestokk skal være oppgitt i skiltplanen.

Informasjon om parkeringsmuligheter

Parkeringstilbyder skal registrere informasjon om parkeringsmulighetene på området. Informasjonen må samsvare med det som fremgår av skiltplanen og dette vil offentliggjøres når parkeringsområdet er publisert.

Parkeringsplasser

Antall avgiftsfrie og avgiftsbelagte parkeringsplasser, samt det totale antallet plasser skal fremgå. Det er kun vilkårsparkeringsplasser som skal registreres. Ved innlegging av antall plasser er det som utgangspunkt kun plasser som fullt ut omfattes av forskriftens virkeområde (Lovdata.no) som skal medregnes. Hvis et parkeringsområde er fysisk oppdelt mellom vilkårsplasser for allmennheten og reserverte plasser for særskilte grupper så skal antall plasser beregnes ut fra vilkårsplasser for allmennheten. Hvis det derimot er et blandingsområde, samlet under samme skilting, med både reserverte plasser og vilkårsplasser for allmenheten, skal alle plasser telles med. Det differensieres mellom avgift og ikke-avgift.

For parkeringsområder uten oppmerkede oppstillingsplasser skal utregningen baseres på det følgende:

  • Ved langsgående parkering skal lengde på plass for personbil være 5 meter. Hvis det er mer enn tre plasser skal det som et utgangspunkt settes av 1,5 til 2 meter til manøvreringsareal for annenhver plass.
  • Når biler parkerer ved siden av hverandre bør bredden på oppstillingsplassen være 2,5 meter og lengden på feltet 5 meter. I tillegg må det være plass for kjøring og manøvrering inne på parkeringsplassen og det bør som et utgangspunkt beregnes 22-25 kvadratmeter per biloppstillingsplass.

Informasjon om ladeplasser og plasser for forflytningshemmede

Det skal registreres informasjon om type parkeringsplasser. Informasjon om krav til antall plasser for ladbar motorvogn og forflytningshemmede finnes i parkeringsforskriften (Lovdata.no).

Vedrørende ladeplasser stiller parkeringsforskriften krav om lademuligheter på parkeringsplasser der allmennheten tilbys parkering på vilkår, for eksempel mot betaling av avgift eller tidsbegrensing. Etter forskriften skulle plassene vært etablert innen 1. januar 2018, men fristen ble utsatt til 1. juli 2018. Les mer om krav til lademuligheter.

Hovedregelen for parkeringsplasser reservert for forflytningshemmede med parkeringstillatelse fremgår av parkeringsforskriften § 61 første ledd. Bestemmelsen slår fast at det skal avsettes et tilstrekkelig antall plasser tilrettelagt for forflytningshemmede med parkeringstillatelse. Med tilstrekkelig antall menes at det i alminnelighet til enhver tid er en ledig reservert plass.

For å kunne publisere parkeringsområdet kreves det videre en vurdering av tilstrekkelig antall plasser for forflytningshemmede i henhold til parkeringsforskriften § 62 (Lovdata.no). Denne vurderingen kan lastes opp som en PDF-fil eller skrives inn i tekstfeltet. Hvis det bør knyttes en merknad til antall ladeplasser kan det også gjøres i samme tekstfelt.

Andre opplysninger

Under dette punktet skal det fremgå hvordan type parkeringsområdet er og det er skal velges mellom gateparkering, parkeringshus eller uteparkeringsområde. I tillegg skal det krysses av for om det er innfartsparkering eller ikke.

  • Gateparkering: Gjelder parkering langs veibane. Størrelsen på parkeringsområdet kan for eksempel være en gate mellom to husnummer eller mellom to tverrgater. Et kvartal eller andre størrelser kan også være hensiktsmessig.
  • Parkeringshus: Gjelder parkering i parkeringshus.
  • Uteparkeringsområde: Gjelder utendørs parkeringsplasser på et avgrenset område. Adresse og lokasjon i kartet bør vise til innkjøringen til området.
  • Innfartsparkering: Parkeringstilbud opparbeidet nær holdeplass eller knutepunkt. Innfartsparkeringen legges ofte i utkanten av byområder for å bidra til mindre kø og forurensning.

Videre skal det registreres om vilkårsparkeringen skal håndheves av firmaet som registrerer parkeringsområdet eller av en annen aktør. Den valgte håndheveren skal fremgå.

Angi aktiveringstidspunkt

Det skal angis aktiveringstidspunkt for parkeringsområdet. Dette vil avgjøre når parkeringsområdet blir publisert for allmennheten i parkeringsregisteret. Parkeringsområdet vil ikke være synlig for eksterne før det aktuelle aktiveringstidspunktet inntreffer. Det er mulig å angi et fremtidig aktiveringstidspunkt for parkeringsområdet.

Bekreftelse

Avslutningsvis skal det bekreftes at opplysningene som er oppgitt er korrekte. Informasjon kan redigeres direkte på denne siden eller man kan gå tilbake til de foregående sidene. Det må velges om det er ønskelig å lagre utkastet eller registrere parkeringsområdet.