Hvis du skal arrangere et motorsportarrangement hvor det skal kjøres over gjeldende fartsgrense, må du søke Statens vegvesen om tillatelse.

Søk om å arrangere kjøring på lukket bane eller annet avsperret område

Hvis du skal arrangere kjøring på lukket bane eller annet avsperret område, hvor det skal kjøres over generell fartsgrense*, må du søke Statens vegvesen om tillatelse. Statens vegvesen kan i tillatelsen stille nærmere vilkår i samsvar med lovens formål. Arrangementet skal gjennomføres i tråd med forskrift 18. juni 2021 nr. 2127 om kjøring på lukket bane eller annet avsperret område og om annen bruk av gokart, vilkår i vedtaket, samt arrangør og baneeiers regelverk.

Hvis du ikke skal kjøre over generell fartsgrense, er det viktig å huske at det kan være andre offentlige etater som krever søknad eller informasjon om arrangementet. Dette kan være politiet, kommunen m.fl.

Det er kun klubber som er tilknyttet et godkjent motorsportforbund som kan søke om å arrangere konkurransekjøring eller trening til konkurransekjøring. All slik kjøring, uansett hastighet, skal kjøres etter regler gitt av vedkommende motorsportforbund, og etter regler for den banen som benyttes.

Annen organisert kjøring på lukket bane som ikke inneholder et konkurranseelement

Skal du arrangere kjøring på bane i kurs- og opplæringssammenheng, må du også søke dersom det skal kjøres over generell fartsgrense. Statens vegvesen kan i tillatelsen stille nærmere vilkår i samsvar med lovens formål. All kjøring her, uansett hastighet, skal være organisert av erfaren arrangør og alle plikter å følge regler for banen og regler gitt av arrangør.

Det skal kun kjøres med registrert motorvogn. Før kjøringen plikter arrangøren å gi deltakerne nødvendig opplæring om hvordan det skal kjøres. Dette betyr at arrangøren skal sette deltakerne inn i arrangementets regelverk samt regelverket for banen som skal brukes.

Andre arrangement

Ved spørsmål om arrangement som innebærer bruk av motorvogn, men som ikke faller inn under forskrift om kjøring på lukket bane eller annet avsperret område og om annen bruk av gokart, kan Statens vegvesen kontaktes på .

Forsikring

Alle motorvogner som deltar i kjøring omfattet av forskriften, skal være forsikret til enhver tid. Forsikringen skal være i tråd med vilkårene i forskrift om kjøring på lukket bane eller annet avsperret område og om annen bruk av gokart §§ 9 eller 13. Det er arrangørens ansvar å sikre at alle som kjører på banen har gyldig forsikring for aktiviteten som skal gjennomføres, før kjøringen starter.

For trening- og konkurransekjøring gis gjerne forsikring gjennom betaling av lisens. Forsikringen er en privatrettslig avtale mellom to parter, forbundet eller klubb og utøver. Betalt lisens hos et forbund, betyr ikke at man har forsikring for kjøring under andre forbund. Det er viktig at både utøver og arrangør vet hvilken forsikring som kreves og at alle kjøretøyene som deltar har slik forsikring.

For annen organisert kjøring på lukket bane som ikke inneholder et konkurranseelement skal alle kjøretøyene være registrert. Her er det viktig at den enkelte deltaker sjekker om sin forsikring dekker kjøring på lukket bane. De færreste forsikringsselskaper tillater dette, og kjøringen vil da kreve en egen forsikring.

Krav til søknaden ved organisert trenings- og konkurransekjøring på lukket bane eller annet avsperret område

Søknaden skal som minimum inneholde:  

 • Navn og kontaktinformasjon til arrangør
 • Organisasjonsnummer
 • Navn og kontaktinformasjon til ansvarlig person for arrangementet
 • Navn på tilknyttet godkjent forbund
 • Navn og adresse til godkjent bane eller annet avsperret område, samt i hvilken kommune den ligger
 • Hva slags arrangement (gren) som skal gjennomføres
 • Dato og tidspunkt for arrangementets start og slutt
 • Antall deltakere
 • Forventet publikumsantall hvis det er et publikumsarrangement

Krav til søknaden ved annen organisert kjøring på lukket bane som ikke innebærer et konkurranseelement

Søknaden skal som minimum inneholde:

 • Navn og kontaktinformasjon til arrangør
 • Organisasjonsnummer
 • Navn og kontaktinformasjon til ansvarlig person for arrangementet
 • Navn og adresse til banen og hvilken type bane dette er.
 • I hvilken kommune banen ligger
 • Hva slags arrangement som skal gjennomføres
 • Hvordan sikkerheten til deltakerne skal ivaretas
 • Dato og tidspunkt for arrangementets start og slutt
 • Antall deltakere
 • Informasjon om hvilken opplæring deltakerne får før kjøringen påbegynnes
 • Forventet fartsnivå på banen (over eller under 80 km/t)

Søk minimum 4 måneder før arrangementet starter

Søknaden skal innsendes til Statens vegvesen på .

Du må søke om tillatelse til å arrangere motorsportarrangement minimum 4 måneder før arrangementet starter. Ved større arrangement bør du sende søknaden allerede når planleggingen starter.

Statens vegvesen legger til grunn at arrangøren også kontakter andre relevante instanser for gjennomføring av arrangement. Dette kan være for eksempel politiet, kommunen og fylkeskommunen.

*De generelle fartsgrensene i Norge er 50 km/t i byer og tettsteder, og 80 km/t utenfor tettbygde strøk, se vegtrafikkloven § 6 annet ledd. Disse gjelder der det ikke er satt opp skilt med andre fartsgrenser.

Sist oppdatert:

Søk om arrangement på vei eller bane