For å kunne arrangere sykkelritt på vei må arrangør av sykkelrittet få tillatelse fra Statens vegvesen.

Arrangører skal sende søknad om sykkelritt på vei (PDF) til Statens vegvesen med kopi til berørte politidistrikter senest fire måneder før konkurransen.

Søknaden ferdigbehandles når den er komplett. Dersom det ikke er mulig å gi alle detaljer og dokumentasjon på søknadstidspunktet, må Statens vegvesen kontaktes for nærmere avtale om frister. 

Søknaden skal sendes til Statens vegvesen uansett om rittet går på riksveg, fylkesveg, kommunal eller privat vei som til vanlig er åpen for alminnelig ferdsel.

Trafikkregulering under sykkelritt

Sykkelrittarrangører kan søke om å bruke private vakter som har bestått fastsatt opplæring til å regulere trafikk. Fra og med august 2019 er det mulig å søke unntak fra kravene til opplæring for vakter som dirigerer trafikk i sitt yrke.

Det åpnes ikke for å gi unntak for de som kun har kompetanse i å trafikkregulere under arbeidsvarsling. Årsaken er at hjemlene for å trafikkregulere under arbeidsvarsling og sykkelritt er forskjellig og at innholdet i opplæringen er forskjellig.

Vaktene deles inn i tre kategorier:

  • Løypevakter: Vakter som viser vei eller yter service, men som ikke regulerer trafikk.
  • Stasjonære vakter: Vakter som står på et fast sted og som kan regulere trafikk.
  • Mobile vakter: Vakter som flytter seg fra sted til sted på motorsykkel og som kan regulere trafikk bare når de står i ro.

For alle tre kategoriene gjelder det egne krav til opplæring og kompetanse.

Statens vegvesen må få tilsendt navneliste med opplysninger om stasjonære og mobile vakter senest kl. 10.00 siste virkedag før rittstart. Det er ikke nødvendig å sende inn en oversikt over løypevaktene.

Kurs

Norges Cykleforbund, Norges Triatlonforbund, samt noen aktører, tilbyr kurs. Krav til kursarrangører og krav til innhold i kursene fremgår av læreplan for opplæring av private vakter under sykkelritt (PDF).

  • Kursarrangører som vil holde kurs for stasjonære eller mobile vakter må godkjennes av Statens vegvesen. Læreplanen fastsetter innhold i kurset og kompetansekrav for kursarrangører. 
  • Det er ingen kompetansekrav og kreves ikke godkjenning av kursarrangører for kurs for løypevakter, men opplæringen må følge fastsatt læreplan.

Statens vegvesen tilbyr ikke kurs for private vakter i sykkelritt.

Utstedelse av kompetansebevis for stasjonære og mobile vakter

Kursarrangøren må registrere navn og kontaktinformasjon på kandidater som har bestått kurs for stasjonære og mobile vakter i Sykkelvaktregisteret. Kun kursarrangører som er godkjent av Statens vegvesen kan registrere vakter i Sykkelvaktregisteret.

Statens vegvesen utsteder digitale kompetansebevis for stasjonære vakter og mobile vakter når godkjente vakter er registrert i Sykkelvaktregisteret. Kompetansebevisene blir sendt til vaktenes Digipost eller E-boks.

Det er satt et gebyr på 70 kroner for utstedelse av hvert enkelt kompetansebevis, jf. forskrift om sykkelritt § 7 a andre ledd. Faktura for utstedelse av kompetansebevis sendes hver kursarrangør kvartalsvis.

Bruken av Sykkelvaktregisteret gjelder fra 1. mars 2021.

Dispensasjon fra forskriftens bestemmelser

Det er ikke mulig å få dispensasjon fra forskriftens bestemmelser. Dette betyr blant annet at det ikke er mulig å fravike forskriftens krav til vaktenes kompetanse. Dersom arrangøren ikke har nok vakter til å oppnå tilstrekkelig sikkerhet må andre tiltak vurderes:

  • omlegging av trasé og rittopplegg
  • økt bruk av skilt og sperringer
  • anmodning om bistand fra politiet

Hva er et sykkelritt?

Ethvert arrangement for syklende på vei som helt eller delvis er åpen for alminnelig ferdsel, hvor:

  • deltagerne følger en fastlagt rute
  • det skilles mellom deltagerne innbyrdes ved hjelp av tidtaking og/eller annen form for rangering, eller hvor det er fastsatt maksimaltid.

Med vei menes alle veier som normalt er helt eller delvis er åpen for alminnelig ferdsel, både private og offentlige.

I tvilstilfelle er det Statens vegvesen som avgjør.

Sist oppdatert:

Søk om arrangement på vei eller bane