Konseptvalgutredningen skal gi et beslutningsgrunnlag for fremtidig system for veibruksavgift og bompenger.

Prosjektet leverte  første del av utredningen til Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet i november 2022, og den ble sendt på åpen høring.

Den nye rapportens kapittel 7: Føringer for forprosjekt (PDF), inneholder sentrale premisser for styringen av forprosjektfasen, alternative gjennomføringsstrategier og plan for arbeid med å optimalisere samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Den gir en oversikt over de foreløpige funnene og de viktigste faktorene som bør tas i betraktning når man går videre.

Rapporten har gjennomgått ekstern kvalitetssikring – KS1 (PDF), hvor Menon, Holthe og A2 har skissert følgende mulig tidsplan frem til utrulling av Steg 1 «Distansebasert veibruksavgift for nullutslippskjøretøy»:

  • Konsept og ambisjonsnivå som videreføres må besluttes – 2023
  • Nødvendige avklaringer må utarbeides i forbindelse med mandatet for forprosjektet – 2023
  • Oppstart av forprosjekt og KS2 – 2024
  • Budsjettbehandling 2025
  • Oppstart gjennomføringsprosjekt Steg 1 – tidligst 2026
  • Et tre år langt gjennomføringsprosjekt – løsning for nullutslippskjøretøy rullet ut i løpet av 2029

Tidsplanen er svært usikker og vil avhenge av beslutninger i regjering.