Informasjon om konseptvalgutredning (KVU) for veibruksavgift og bompenger.

Hvem arbeider med utredningen?

Skatteetaten og Statens vegvesen er faglig sidestilte i denne utredningen, og hver etat har et særskilt ansvar for å bidra på fagområdene for henholdsvis veibruksavgift og bompenger. Begge etatene er godt representert i utredningens viktigste organer:

  • Prosjekteier er Bente Berg, Avdelingsdirektør Brukerdialog – Innland, Skatteetaten
  • Representanter fra ledelsen i Skatteetaten og Statens vegvesen sitter i styringsgruppen
  • Det er etablert et tverretatlig team fra Skatteetaten og Statens vegvesen med kompetanse på KVU-prosess, brukerinnsikt, endringsledelse, arkitektur, teknologi, samfunnsøkonomi og regelverk. Prosjektleder er Morten Tveit.

Hva er en konseptvalgutredning?

En konseptvalgutredning (KVU) er en statlig strategisk utredning som blir gjort for statlige investeringsprosjekter med antatt samlet kostnadsramme over 1 milliard kroner. For digitaliseringsprosjekter er tilsvarende terskelverdi 300 millioner kroner. Ordningen skal bidra til å unngå feilinvesteringer, og formålet med utredningen er å gi grunnlag for å beslutte hvilket konsept som eventuelt skal videreføres i forprosjektfasen.

I konseptutredningen beskrives problemet tiltaket skal løse, hvilke fremtidige behov samfunnet vil ha og hvilke mål som skal oppnås med å gjennomføre tiltak. Ulike løsninger og tiltak som er konseptuelt (prinsipielt) forskjellig fra hverandre skal vurderes og sammenlignes gjennom en samfunnsøkonomisk analyse. Det skal anbefales hvilket tiltak som bør gjennomføres og hva som er viktige forutsetninger i den videre planleggingen for å lykkes. Utredningen skal gjennom en ekstern kvalitetssikring (KS1) før konseptvalg kan fattes i regjeringen.

I denne KVU-en gjennomføres KVU og KS1 i to trinn. Trinn 1 omhandler selve konseptvalget, og fristen for denne hovedleveransen er satt til 18. november 2022. Trinn 2 skal klargjøre forutsetningene for det valgte konseptet og gi føringer for forprosjektfasen. Denne delen av utredningsarbeidet skal ferdigstilles innen 1. mai 2023.

Prosjektmodell for KVU-en om veiprising - figur
Statens prosjektmodell med KVU og KS1 i to trinn. Illustrasjon: Statens vegvesen

Utredning om veibruksavgift og bompenger