Konseptvalgutredning (KVU) for veibruksavgift og bompenger gjøres på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet.

Målet er å ta frem et godt beslutningsgrunnlag som skal sikre et bærekraftig og effektivt avgiftssystem for bruk av kjøretøy som sikrer inntekter og reduserer ulempene ved trafikken.

Veibruksavgiften og bompengeordningen har ulike formål og er organisert ut fra ulike prinsipper. Bompengeordningen er et lokalt forankret virkemiddel for å finansiere veibygging mens veibruksavgiften er en statlig avgift som skal dekke kostnadene som påløper ved å kjøre på veien, og sikre staten inntekter.  

Hva er problemet med dagens ordninger?

Dagens bilavgiftsystem er ikke helhetlig og bærekraftig for fremtiden. Dette skyldes blant annet at veibruksavgiften er lite treffsikker og ikke er tilpasset dagens og fremtidens kjøretøypark. Dette fører til økt trafikk med de ulempene det medfører som kø, lokal forurensning og slitasje på vei.

Bompenger er et virkemiddel for å finansiere veiprosjekter basert på lokalt initiativ, og der trafikantene betaler etter nytte. I byer benyttes bompengeordningen i tillegg for å regulere trafikk. Sammenhengen mellom betaling og nytte blir dermed mer indirekte (i form av eksempelvis bedre fremkommelighet og reduserte utslipp)..

Hva er målet?

Utredningen om fremtidig løsning for veibruksavgift og bompenger skal avdekke mulighetene for å benytte et felles system for fastsetting og innkreving av både veibruksavgift og bompenger, og eventuelt andre relevante bruksrelaterte bilavgifter, som for eksempel avgift for kjøring i fremtidige lavutslippssoner. I en fremtidig felles ordning for veibruksavgift og bompenger skal fremdeles inntektsstrømmene holdes adskilt: Bompenger skal brukes til lokale veiprosjekter mens veibruksavgiften er en statlig inntekt.

Målet for utredningen er å sørge for at det foreligger et godt beslutningsgrunnlag for et sikrere og mer bærekraftig og helhetlig avgiftssystem for bruk av biler.

Blir jeg involvert i utredningsarbeidet?

Det er identifisert svært mange interessentgrupper til denne utredningen.

For å fange opp en bredde av perspektiver vil utredningen involvere en rekke bransje- og interesseorganisasjoner, næringslivet og fylkeskommunene gjennom møter og innspillskonferanser.

Utredningen skal sette brukeren i sentrum og kartlegge behov hos blant annet privatbilistene og transportselskapene gjennom intervjuer og undersøkelser. Vi ønsker også innspill til muligheter og løsninger som kan støtte opp under konseptuelle tilnærminger.

 • Januar – mars: innspill på problemer og behov.
 • April – mai: innspill på konsepter og muligheter

Når er utredningen klar?

Utredningen startet september 2021. Hovedleveransen for utredningen er 18. november 2022, deretter er det satt av tid til ekstern kvalitetssikring og å etablere føringer for forprosjektet frem til 1. mai 2023.

Konseptvalgutredningen skal beskrive:

 1. Problemanalyse
 2. Behovsanalyse 
 3. Strategiske mål
 4. Rammebetingelser for konseptvalg
 5. Mulighetsstudie
 6. Alternativanalyse
 7. Føringer for forprosjekt (Trinn 2) 

Utredningen skal i tillegg se på:

 • Forholdet mellom posisjonsbasert veibruksavgift og bompengesystemet
 • Deskriptiv analyse av status i andre land 
 • Relevant regelverk løsningen må operere innenfor
 • Vurderinger av aktuelle tekniske løsninger
 • Overordnede vurderinger av eierskap og roller i et fremtidig system
 • Forslag til modell for eierskap og roller i et fremtidig system  

Utredning om veibruksavgift og bompenger