Konseptvalgutredning (KVU) for veibruksavgift og bompenger gjøres på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet.

Målet er å ta frem et godt beslutningsgrunnlag som skal sikre et bærekraftig og effektivt avgiftssystem for bruk av kjøretøy som sikrer inntekter og reduserer ulempene ved trafikken.

Veibruksavgiften og bompengeordningen har ulike formål og er organisert ut fra ulike prinsipper. Bompengeordningen er et lokalt forankret virkemiddel for å finansiere veibygging mens veibruksavgiften er en statlig avgift som skal dekke kostnadene som påløper ved å kjøre på veien, og sikre staten inntekter.  

Hva er problemet med dagens ordninger?

Dagens bilavgiftsystem er ikke helhetlig og bærekraftig for fremtiden. Dette skyldes blant annet at veibruksavgiften er lite treffsikker og ikke er tilpasset dagens og fremtidens kjøretøypark. Dette fører til økt trafikk med de ulempene det medfører som kø, lokal forurensning og slitasje på vei.

Bompenger er et virkemiddel for å finansiere veiprosjekter basert på lokalt initiativ, og der trafikantene betaler etter nytte. I byer benyttes bompengeordningen i tillegg for å regulere trafikk. Sammenhengen mellom betaling og nytte blir dermed mer indirekte (i form av eksempelvis bedre fremkommelighet og reduserte utslipp)..

Hva er målet?

Utredningen om fremtidig løsning for veibruksavgift og bompenger skal avdekke mulighetene for å benytte et felles system for fastsetting og innkreving av både veibruksavgift og bompenger, og eventuelt andre relevante bruksrelaterte bilavgifter, som for eksempel avgift for kjøring i fremtidige lavutslippssoner. I en fremtidig felles ordning for veibruksavgift og bompenger skal fremdeles inntektsstrømmene holdes adskilt: Bompenger skal brukes til lokale veiprosjekter mens veibruksavgiften er en statlig inntekt.

Målet for utredningen er å sørge for at det foreligger et godt beslutningsgrunnlag for et sikrere og mer bærekraftig og helhetlig avgiftssystem for bruk av biler.

Blir jeg involvert i utredningsarbeidet?

Det er identifisert svært mange interessentgrupper til denne utredningen.

For å fange opp en bredde av perspektiver vil utredningen involvere en rekke bransje- og interesseorganisasjoner, næringslivet og fylkeskommunene gjennom møter og innspillskonferanser.

Utredningen skal sette brukeren i sentrum og kartlegge behov hos blant annet privatbilistene og transportselskapene gjennom intervjuer og undersøkelser. Vi ønsker også innspill til muligheter og løsninger som kan støtte opp under konseptuelle tilnærminger.

  • Januar – mars: innspill på problemer og behov.
  • April – mai: innspill på konsepter og muligheter

Status

På oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet har Skatteetaten og Statens vegvesen gjennomført en konseptvalgutredning for fremtidig system for fastsettelse og innkreving av veibruksavgift og bompenger, overlevert 18. november 2022. Utredningen har gjennomgått KS1 og det har pågått offentlig høring frem til 1. februar 2023.

Road Usage Tax and Tolls, Concept Selection Study – Translated Version

The translated sections cover key findings, recommendations, and analysis related to road usage tax and toll charges in Norway. Please note that the translated sections may not encompass the entire report but include significant portions that convey the main ideas and conclusions.

Videre arbeid er konseptvalg og KVU Trinn 2

Ekstern kvalitetssikrer (Holte Consulting, Menon og A-2 Norge) skriver i sin KS1 trinn 1 rapport fra 10.februar 2023 følgende anbefaling:

– I likhet med KVU-en anbefaler vi Konsept 4. Vår samfunnsøkonomiske analyse viser at vi ikke har faglig grunnlag for å skille Konsept 3 og 4 fra hverandre. Denne vurderingen er særlig basert på to viktige forhold. For det første er det svært usikkert hvilke personvernmessige krav som vil bli stilt til en løsning i Konsept 3, og hvilke nytte- og kostnadsvirkninger disse fører med seg. For det andre er det usikkert hvilke satser som vil benyttes, og dermed hvor store nyttevirkningene blir ved å ta i bruk en teknologi for tids- og posisjonsbasert prising. Vi vurderer at kostnadene og ulempene som følger med ordningen, i stor grad er uavhengig av de satsene som settes, mens nyttevirkningene i stor grad oppstår som effekter i transportmarkedet når satsene i større grad speiler de marginale eksterne kostnadene ved bilkjøring. Dersom satsene settes for lavt, eller settes for flate, vil ikke konseptet gi tilstrekkelig nytte til å være mest samfunnsøkonomisk lønnsomt. Begge disse usikkerhetene forsterkes av at dersom vi skulle beslutte innføring av Konsept 3 i dag, risikerer vi å være først i EU/EØS med en slik omfattende sporingsbasert veiprising.

Etter vårt syn er derfor risikoen ved å anbefale Konsept 3 for stor på nåværende tidspunkt. Konsept 4 fremstår som et vesentlig bedre valg for samfunnet, og anbefales følgelig. Konseptet innebærer at det innføres en flat kilometeravgift for nullutslippskjøretøy, og at det tas i bruk posisjonsteknologi for sonebasert prising for tunge kjøretøy. I KVU-ens formulering av konseptet ligger også en realopsjon om et steg 3 med tids- og posisjonsbasert prising også for alle lette kjøretøy. Vi anbefaler at prosjektet utreder videre hvorvidt, og når, tids- og posisjonsbasert prising for alle lette kjøretøy blir en god løsning for samfunnet. Utreder skal i KVU trinn 2 utarbeide føringer for et forprosjekt, og disse skal underlegges kvalitetssikring i KS1 trinn 2.

Utredning om veibruksavgift og bompenger