Søknad om å arrangere sykkelritt

Arrangører av sykkelritt på vei skal sende søknad til regionvegkontoret i Statens vegvesen med kopi til berørte politidistrikter senest fire måneder før konkurransen.

Regionvegkontoret må få tilsendt navneliste med opplysninger om stasjonære og mobile vakter senest kl. 10.00 siste virkedag før rittstart. Det er ikke nødvendig å sende inne oversikt over løypevakter.

Se § 5 i forskrift om sykkelritt for krav til innhold i søknaden (Lovdata.no).

Søknaden skal sendes til Statens vegvesen uansett om rittet går på riksveg, fylkesveg, kommunal eller privat vei som til vanlig er åpen for alminnelig ferdsel.

Trafikkregulering og vakter

Sykkelrittarrangører kan søke om å bruke private vakter som har bestått fastsatt opplæring til å regulere trafikk. Fra og med 1. januar 2018 gjelder reglene om krav til opplæring av vakter fullt ut. De eneste som kan trafikkregulere under sykkelritt på vei er private vakter med bestått opplæring og polititjenestemenn i tjeneste. Dette gjelder selv om de har kompetanse til trafikkregulering i andre sammenhenger.

Vaktene deles inn i tre kategorier:

  1. Løypevakter: Vakter som viser vei eller yter service, men som ikke regulerer trafikk.
  2. Stasjonære vakter: Vakter som står på et fast sted og som kan regulere trafikk.
  3. Mobile vakter: Vakter som flytter seg fra sted til sted på motorsykkel og som kan regulere trafikk bare når de står i ro.

For alle tre kategoriene gjelder det egne krav til opplæring og kompetanse.

Kurs

Norges Cykleforbund, samt noen andre organisasjoner og private aktører, tilbyr kurs. Krav til kursholdere og krav til innhold i kursene fremgår av læreplanen.

  • Kursholdere som vil holde kurs for stasjonære eller mobile vakter må godkjennes av Statens vegvesen, Region sør. Læreplanen fastsetter innhold i kurset og kompetansekrav for kursholdere. Send e-post til Firmapost-sor@vegvesen.no for godkjenning. 
  • Det er ingen kompetansekrav og kreves ikke godkjenning av kursholdere for kurs for løypevakter, men opplæringen må følge fastsatt læreplan.

Statens vegvesen tilbyr ikke kurs for private vakter i sykkelritt.

Dispensasjon fra forskriftens bestemmelser

Det er ikke mulig å få dispensasjon fra forskriftens bestemmelser. Dette betyr blant annet at det ikke er mulig å fravike forskriftens krav til vaktenes kompetanse. Dersom arrangøren ikke har nok vakter til å oppnå tilstrekkelig sikkerhet må andre tiltak vurderes:

  • omlegging av trasé og rittopplegg
  • økt bruk av skilt og sperringer
  • anmodning om bistand fra politiet

Hva er et sykkelritt?

Ethvert arrangement for syklende på vei som helt eller delvis er åpen for alminnelig ferdsel, hvor:

  1. deltagerne følger en fastlagt rute, og
  2. hvor det skilles mellom deltagerne innbyrdes ved hjelp av tidtaking og/eller annen form for rangering, eller hvor det er fastsatt maksimaltid.

Med vei menes alle veier som helt eller delvis er åpen for alminnelig ferdsel, både private og offentlige.

I tvilstilfelle er det regionvegkontoret som avgjør.