Bruk av private vakter uten opplæring krever at vaktene har nødvendige kunnskaper, nødvendige ferdigheter og erfaring fra lignende oppgaver. 

Bruk av vakter uten opplæring skal så langt mulig holdes på et minimum ved bruk av andre virkemidler som:

  • omlegging av trasé
  • økt bruk av skilt og sperringer
  • anmodning om politibistand

Det påhviler arrangørene et ekstra ansvar der private vakter uten opplæring tillates.

Vegtrafikklovens § 7b og forskrift om sykkelritt på veg trådte begge i kraft juni 2016.

Formålet med endringene er:

  • å etablere klare rettslige rammer for sykkelritt på veg
  • å ivareta trafikksikkerheten for rittdeltagere, tilskuer og andre trafikanter
  • unngå å redusere framkommeligheten unødig for øvrige trafikanter

Det er søknadsplikt for sykkelritt som arrangeres på veg som er helt eller delvis åpen for alminnelig ferdsel. Sykkelritt på disse vegene er kun tillatt med tillatelse fra regionvegkontoret.

Sykkelrittarrangører

Sykkelrittarrangør får etter de nye reglene mulighet til å benytte private vakter. Vaktene er delt inn i tre nivåer:

  • Løypevakter
  • Stasjonære vakter
  • Mobile vakter

Løypevaktene kan ikke regulere trafikk. Stasjonære og mobile vakter kan regulere trafikken når de står i ro.

Bruk av slike vakter forutsetter tilstrekkelig opplæring. Vegdirektoratet skal godkjenne opplæringsplanen for vaktene. De nye reglene omfatter krav til opplæring, uniformering, eksamen, kompetansebevis, register, kursarrangør og tilsyn.

Beslutningsmyndigheten til å bruke private vakter ligger hos den enkelte politimester.