Alle kan søke om innsyn i opplysninger fra Kjøretøyregisteret.

Kjøretøyregisteret er Statens vegvesens database over alle norske sivile kjøretøy. Registeret inneholder blant annet tekniske data, registreringsinformasjon, opplysninger om kjøretøyets eier og eierhistorikk. Alle kan søke om å få innsyn i disse opplysningene etter reglene i offentleglova §§ 3 og 9, med mindre opplysningene er unntatt offentlighet.

Hva du får utlevert fra Kjøretøyregisteret har sammenheng med personopplysningsloven og vil variere ut fra hvilken tjeneste du benytter og ut fra om du er privatperson, en bedrift eller en etat.

Personvern

De fleste opplysningene som utleveres fra Kjøretøyregisteret er rent tekniske opplysninger knyttet til kjøretøy og utgjør derfor ikke personopplysninger.
Personopplysninger som ikke er taushetsbelagte kan også utleveres i samsvar med personvernforordningen, se personvernforordningen artikkel 86, men vi har iverksatt en rekke tiltak for å verne den registrerte.

Når vi sender personopplysninger, krypterer vi disse filene og sender krypteringsnøkkel til søkeren på SMS.

Våre selvbetjeningsløsninger for kjøretøyoppslag utleverer ikke personopplysninger med mindre søkeren legitimerer seg gjennom ID-porten eller mobil. Søk i disse tjenestene blir logget, og utleveres utelukkende ved begjæring om beslag som bevismateriale i en rettssak.

Viderebruk av utleverte opplysninger

Du trenger ikke å be oss om samtykke for viderebruk av opplysningene, men du har ansvar for at du overholder annet regelverk, som for eksempel personvernforordningen.

Eksempeldata