Brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene kan straffes, uavhengig av hvor den straffbare handlingen er begått eller hjemland til kjøretøy eller sjåfør.

Det kontrolleres fra inneværende dag og 28 dager tilbake i tid. Det betyr at du kan bli stoppet og kontrollert flere ganger for de samme døgnene du har kjørt. 

Dersom du bryter kjøre- og hviletidsbestemmelsene i et land kan du straffes for denne overtredelsen hvis de blir avdekket av kontrollmyndigheter i det landet. 

Unngå dobbeltstraff
Det er anledning for norske kontrollører å straffe overtredelse begått i et annet land men som oppdages i Norge. Det skal ikke være mulig å sanksjonere flere ganger for samme overtredelse. Dersom du blir straffet er det viktig at du får med deg nødvendig dokumentasjon på dette, slik at dobbeltstraff unngås. Du kan nemlig også straffes for den samme overtredelsen i det neste landet du kjører inn i dersom du ikke kan dokumentere sanksjoneringen.

Alle avtaler må overholde kjøre- og hviletidsregler
Andre foretak enn transportforetak er forpliktet til å sørge for at avtaler om transporttjenester ikke er i strid med kjøre- og hviletidsreglene. Dette gjelder for eksempel speditører, turoperatører, underleverandører og førerformidlingsbyråer. Disse kan altså straffes for brudd på kjøre- og hviletidsreglene hvis de har bestilt et oppdrag som forutsetter at reglene brytes.