Du kan være omfattet av regelverket for kjøre - og hviletid om du kjører godstransport eller persontransport.

Du er omfattet av regelverket dersom du:

  • Kjører godstransport på veg der største tillatte masse, medregnet tilhenger eller semitrailer, overstiger 3,5 tonn
  • Kjører persontransport på veg med kjøretøy som er bygget for, eller permanent tilpasset transport av, mer enn ni personer medregnet føreren. Kjøretøyet må være beregnet brukt til å transportere mer enn ni personer 

Unntak i EU og EØS 

I EU/EØS gjelder følgende unntak fra bestemmelsene for deg som kjører:

a. kjøretøyer som brukes til persontransport i rute, når rutens lengde ikke overstiger 50 kilometer 

aa. kjøretøyer eller kombinasjoner av kjøretøyer med en største tillatte masse som ikke overstiger 7,5 tonn, som brukes til å transportere materialer, utstyr eller maskiner som føreren bruker under sitt arbeid, og som brukes bare innenfor en radius av 100 km fra det stedet der foretaket er hjemmehørende, forutsatt at kjøring av slike kjøretøyer ikke er førerens hovedbeskjeftigelse.

b. kjøretøyer der høyeste tillatte hastighet ikke overstiger 40 kilometer i timen

c. kjøretøyer som eies eller leies uten fører av forsvaret, sivilforsvaret, brannvesenet og ordensmakten, når transporten skjer i forbindelse med oppgaver som disse myndighetene har ansvaret for og står under deres kontroll

d. kjøretøyer som brukes i forbindelse med katastrofer eller redningsoperasjoner, herunder kjøretøyer som brukes til ikke-kommersiell transport i forbindelse med humanitær hjelp

e. spesialkjøretøyer for medisinske formål

f. spesialkjøretøyer for hjelp ved bilhavari, som opererer innenfor en radius på 100 km fra stedet der de er hjemmehørende

g. kjøretøyer som prøvekjøres i forbindelse med tekniske forbedringer, reparasjon eller vedlikehold, og nye eller ombygde
kjøretøyer som ennå ikke er tatt i bruk

h. kjøretøyer, eller kombinasjoner av kjøretøyer, der største tillatte masse ikke overstiger 7,5 tonn, som brukes til godstransport av ikke-kommersiell art

i. nyttekjøretøyer som har en historisk status i henhold til lovgivningen i den medlemsstaten der de brukes, og som brukes til person- eller godstransport av ikke kommersiell

Unntak i Norge 

Bokstavhenvisningen er til EUs regelverk og vi har bare tatt med de som gjelder for Norge:

a) kjøretøyer som eies eller leies uten fører av offentlige myndigheter for å utføre veitransporter som ikke konkurrerer med private transportforetak.

b) kjøretøyer som brukes eller leies uten fører av landbruks-, hagebruks-, skogbruks-, oppdretts- eller fiskeriforetak til godstransport knyttet til foretakenes egen næringsvirksomhet innenfor en radius av inntil 100 km fra det stedet der foretaket er hjemmehørende.

c) landbruks- og skogbrukstraktorer som brukes til landbruks- eller skogbruksvirksomhet innenfor en radius av inntil 100 km fra det stedet der foretaket som eier, leier eller leaser kjøretøyet er hjemmehørende.

d) kjøretøyer eller kombinasjoner av kjøretøyer med en største tillatte masse som ikke overstiger 7,5 tonn, som brukes av ytere av universelle tjenester som definert i artikkel 2 nr. 13 i europaparlaments- og rådsdirektiv 97/67/EF av 15. desember 1997 om felles regler for utviklingen av et indre marked for posttjenester i Fellesskapet og forbedring av tjenestenes kvalitet, til å levere sendinger som inngår som en del av den universelle tjenesten. 

Disse kjøretøyene skal bare brukes innenfor en radius av 100  km fra det stedet der foretaket er hjemmehørende, og forutsatt at kjøring av kjøretøyet ikke er førerens hovedbeskjeftigelse. 

e) kjøretøyer utelukkende i bruk på øyer med et areal som ikke overstiger 2 300 km2, og som ikke er forbundet med statens øvrige territorium med bro, vadested eller tunnel med adgang for motorkjøretøyer.

f) kjøretøyer som brukes til godstransport innenfor en radius av 100 km fra det stedet der foretaket er hjemmehørende, som drives ved hjelp av naturlig eller flytende gass eller elektrisitet, og som har en største tillatte masse, medregnet massen til en tilhenger eller semitrailer, som ikke overstiger 7,5 tonn (i Norge som ikke overstige 4.25 tonn). Gjelder fra 30 april 2021,

g) kjøretøyer som brukes til trafikkopplæring og førerprøver med sikte på å oppnå et førerkort eller eksamensbevis for faglig dyktighet, forutsatt at de ikke brukes til kommersiell gods- eller persontransport,

h) kjøretøyer som brukes i forbindelse med kloakkrensing, flomsikring, vedlikehold av vann-, gass- og elektrisitetsforsyning, vedlikehold av og tilsyn med veier, dør til dør innsamling og fjerning av husholdningsavfall, telegraf- og telefontjeneste, radio- og fjernsynskringkasting samt peiling av radio- eller fjernsynssendere eller -mottakere,

i) kjøretøyer med mellom 10 og 17 seter som utelukkende brukes til persontransport av ikke-kommersiell art, (i Norge er det opptil 12 seter)

j) spesialkjøretøyer som transporterer sirkus- og tivoliutstyr 

l) kjøretøyer som brukes til henting av melk fra gårder og/eller tilbakelevering av melkespann eller melkeprodukter som skal brukes som fôr, 

n) kjøretøyer som brukes til å transportere avfall fra dyr eller dyreskrotter som ikke er beregnet på konsum, 

p) kjøretøyer som brukes til transport av levende dyr fra gårder til lokale markeder og omvendt, eller fra markeder til lokale slakterier innenfor en radius av 100 km.

Les også Statens vegvesens fortolkningsnotat om reglene for kjøre- og hviletid for sjåfører ved transport av levende dyr (PDF).

Andre land kan ha andre unntak. Kjører du utenfor Norge må du sjekke regelverket i hvert enkelt land.