En av endringene er at foretaket nå skal organisere arbeidet slik at førerne kan komme hjem minst hver fjerde uke for å avholde en normal ukehvil.

Nye EU/EØS-unntak fra kjøre- og hviletid

Håndverkerunntaket utvides til å omfatte transporter av gods som er håndverksmessig fremstilt (småskala produksjon). Transporten må oppfylle samtlige betingelser som er gitt i unntaket for at unntaket får anvendelse.

Ett annet unntak er transport med kjøretøyer med en største tillatte masse, inkludert tilhenger eller semitrailer, som overstiger 2,5 tonn, men ikke overstiger 3,5 tonn, og som brukes til godstransport, når transporten ikke utføres for en annens regning, men for foretakets eller førerens egen regning, og når kjøringen ikke er hovedaktiviteten til føreren av kjøretøyet

 Ikke-kommersiell transport – ny definisjon

«Ikke-kommersiell transport» fastslår at transporten ikke kan ha noen knytning til næringsvirksomhet, hverken direkte eller indirekte.

Endring i kravet til manuelle registreringer

Noen endringer i henvisninger til «annet arbeid» og «tid føreren står til rådighet». I tillegg er begrensningen fra «siste døgn- eller ukehvile» tatt bort. Dette kravet må sees sammen med forordning (EU) 165/2014 artikkel 34 nr. 3.

Pause ved flerbemanning

Presiserer at tid som andrefører, skal godkjennes som pause under forutsetning av at fører ikke utfører annet arbeid/bistår hovedfører. Denne endringer har resultert at det er KUN ved flerbemanning at «rådighetstid» blir godkjent som pause. Dette er for å samkjøre arbeidstidsdirektivet 2005/15/EF med kjøre- og hviletid. All pause og hviler må nå registreres under symbolet «seng».

Endring av bestemmelsene om ukehvile og kompensasjon

Tidligere krav til ukehvile i løpet av to påfølgende uker er fortsatt «hovedregelen» og kalles gjerne «to-ukers reglen». Kravet til kompensasjon av den reduserte ukehvilen, skal som tidligere skje innen tre uker og tas i en blokk. Som unntak fra «to-ukers reglen» kan en fører, i internasjonal godstransport, i løpet av en fire-ukers periode ha minst to normale- og to reduserte- ukehviler. De to reduserte ukehvilene skal kompenseres umiddelbart i forkant av den andre normale ukehvilen. 

Det presiseres at en normal ukehvile, eller en hvileperiode på over 45 timer, ikke er tillatt å ta i kjøretøyet, men på et kjønnsnøytralt sted med tilfredsstillende fasiliteter for søvn og sanitære behov. Alle kostnader i forbindelse med innkvartering skal dekkes av arbeidsgiver.

Foretaket skal organisere arbeidet slik at førerne kan komme hjem minst hver fjerde uke for å avholde en normal ukehvile, eventuelt sammen med kompensasjon. For de som har brukt «fire-ukers reglen» må transportforetaket organisere opplegget slik at føreren klarer å komme hjem før han må starte kompensasjon av de to reduserte ukehvilene som skal tas umiddelbart før en normal ukehvile. Transportforetaket skal oppbevare dokumentasjon på at de har oppfylt kravet. 

Nå kan en redusert ukehvile avbrytes på samme vilkår som en normal døgnhvile, når kjøretøyet transporteres med tog eller ferge. Skal en normal ukehvile avbrytes, må fergeturen være planlagt til minimum 8 timer og fører skal ha tilgang til sovekupe/lugar. En fører kan ikke oppholde seg i kjøretøyet i noen av hvileperiodene dersom det er en normal ukehvile som avbrytes.  

Endring i bestemmelsen om «force majeure»

Under «ekstraordinære omstendigheter» gis det nå mulighet for å fravike daglig og ukentlig kjøretid, samt utstrekket på arbeidsdagen (art 8.2) for å komme hjem for å ta en ukehvile.

Skal føreren hjem for å ta en:

  • redusert ukehvile, kan kjøretiden økes med inntil 1 time
  • normal ukehvile, kan kjøretiden økes med inntil 2 timer, forutsett at det tas en 30 minutters pause umiddelbart før den ekstra kjøretiden.

Den økte kjøretiden skal kompenseres med tilsvarende hvile.

Føreren skal oppgi årsaken til avviket ved å notere dette på fartsskriverens diagramskive, eller på en utskrift fra fartsskriveren.

«Ekstraordinær omstendighet» er en hendelse som inntreffer uten at føreren har mulighet til å forutse den. Hendelsen skal ligge utenfor førerens kontroll. Eksempel kan være trafikkulykke.

Endringer i «nasjonale unntak»

Nå er det ikke lenger bare øyer, men også landterritorium, som er unntatt. Ny forutsetning er at området ikke skal grense til et annet land.   

To nye unntak som ikke blir innført i Norge:

  1. «Kjøretøyer eller vogntog som transporterer byggmaskiner for et byggforetak, innenfor en radius på 100 km fra stedet der foretaket er hjemmehørende, og forutsatt at kjøring av slike kjøretøyer ikke er førerens hovedaktivitet»
  2. «kjøretøyer som brukes til levering av ferdigblandet betong.»

For de landene som fortsatt har krav til tjenestelister, skal føreren fra 1. januar 2025 ha med opplysninger for inneværende dag og de foregående 56 gagene. Dette er i tråd med hva en fører med analog eller digital fartsskriver skal kunne fremlegge ved kontroll fra samme tidspunkt.

Fra 1. juli 2026 vil kjøretøy/vogntog som utfører internasjonal- og kabotasjetransport med registrert totalvekt på over 2 500 kg bli omfattet av kjøre- og hviletid.

Nytt i mobilitetspakken