Som følge av mobilitetspakken kan Statens vegvesen og politiet utføre kontroll ved foretakets forretningssted for å bl.a. kunne følge opp løyvehavere.

Endringer i yrkestransportforskriften

Internasjonal godstransport med varebil. Det er nå krav til løyve for internasjonal godstransport med motorvogn eller motorvogn med tilhenger med tillatt totalvekt over 2500 kg og opp til 3500 kg.

Krav til vandel for daglig leder. Ved søknad om løyve for godstransport og turvogn skal også styrets leder oppfylle kravene til god vandel.

Krav til økonomisk evne ved søknad om løyve. For søker som driver godstransport som kun benytter seg av motorvogn eller motorvogn med tilhenger med tillatt totalvekt over 2500 kg og opp til 3500 kg må garantierklæringen ha en kroneverdi tilsvarende 1800 euro for første løyve og 900 euro for hvert ekstra løyve.

Krav til faglig kompetanse ved internasjonal varebiltransport (internasjonal godstransport med motorvogn eller motorvogn med tilhenger med tillatt totalvekt over 2500 kg og opp til 3500 kg). Kravet om faglig kompetanse anses å være oppfylt dersom søkeren har ledet et transportforetak sammenhengende i perioden på 10 år før 20. desember 2020.

Kabotasje

Etter at siste lovlige kabotasjeoppdrag er utført må kjøretøyet gjennomføre en «cooling off» periode på fire dager, før nye kabotasjeoppdrag kan påbegynnes. Kjøretøyet har lov til å utføre internasjonal transport til/fra Norge i dette tidsrommet.

Kabotasjereglene kommer nå til anvendelse på veietappen av kombinert transporter.

Utstasjonering av arbeidstakere

Norske transportører som utfører arbeid i EU-land kan sende inn utsendingerklæringer i felleseuropeisk portal. (arbeidstilsynet.no)

Nytt i mobilitetspakken